دستورالعمل بازدیدکنندگان و پیمانکاران

دستورالعمل بازدیدکنندگان و پیمانکاران
کد کالا: D04

نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل بازدیدکنندگان و پیمانکاران

کد کالا علائم ایمنی :  D 04

*  در صورت درخواست سایز سفارشی تابلو ایمنی برای شما مشتریان عزیز تولید خواهد شد.

*  امکان اضافه شدن لوگو شرکت در گوشه کار بصورت رایگان امکان پذیر می باشد.

*  قبل از تولید طرح هایی نهایی چاپ برای شما ارسال خواهد شد.

مطابق ماده 4 آئين نامه ايمني امور پيمانكاري ، پيمانكاران اصلي و فرعي مكلفند كليه قوانين و مقررات و آئين نامه ها و دستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت كار را در طول عمليات پيمان رعايت نمايند. در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالي از زمان ابالغ قرارداد تا زمان تحويل پروژه مسئوليت پاسخگويي با پيمانكار مي باشد. پيمانكاران مطابق ماده 31 آئين نامه ايمني امور پيمانكاري ملزم به ثبت آمار و ارايه گزارش حوادث ناشي از كار به كارفرما جهت ارسال به اداره كار و امور اجتماعي محل مطابق دستورالعمل اجرايي تبصره يك ماده 59 قانون كار جمهوري اسالمي ايران مي باشد . پيمانكار مطابق ماده 31 قانون كار تعهد مي دهد كه تمامي مقررات قانون كار و آئين نامه هاي مربوط به اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد . پيمانكار موظف به رعايت مقررات و قوانين بيمه هاي درماني و تامين اجتماعي كارگران تحت نظر خود مي باشد. مطابق ماده 2 آئين نامه ايمني امور پيمانكاري، پيمانكاران ميبايست صالحيت انجام كار خود را از نظر ايمني از وزارت كار وامور اجتماعي اخذ نمايند. با توجه به الزام بيمه در ماده 31 قانون مدني ، پيمانكار و كارگران / كاركنان همگي بايد داراي بيمه مسئوليت مدني باشند . مطابق بند )ب( ماده 23 شرايط عمومي پيمان، پيمانكار مسئول خسارتهاي وارد شده به شخص ثالث در محوطه كارگاه است و درهرحال كارفرما هيچ نوع مسئوليتي بعهده ندارد. همچنين پيمانكار متعهد است كه تدابير الزم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب به امالک مجاور اتخاذ نمايد و اگر در اثر سهل انگاري او خسارتي به امالک و تأسيسات مجاور يا محصول آنها وارد آيد، پيمانكار مسئول جبران آن مي باشد. پيمانكار متعهد مي گردد مطابق با دستورالعمل گزارش و ثبت موارد ناايمن و گزارش رويداد ، تهيه شده در شركت آب و فاضالب روستايي استان سمنان، نسبت به گزارش موارد ناايمن ، گزارش شبه حوادث و گزارش حوادث اقدام نمايد. پيمانكار متعهد است مسئوليت و هزينه اجراي موارد ايمني را برعهده گرفته و گزارش آن را به كارفرما تحويل دهد. پيمانكار متعهد مي گردد در طول اجراي پيمان ، گزارش پيشرفت ناايمن پروژه، كارها و حوادث و ... را به نماينده ايمني كارفرما ارائه دهد. پيمانكار متعهد مي گردد، تبعات بالقوه حوادث، در طول اجراي پروژه ) شامل: آسيب به محيط زيست، تاخير در اجراي پروژه، شكايات مردمي، آسيب به زيرساخت ها مانند شبكه گاز و مخابرات ، ادعاي خسارت قانوني از طرف آسيب ديدگان( به عهده بگيرد. پيمانكار موظف است به هنگام آغاز پروژه تابلو مشخصات پروژه محتوي اطالعات نام پروژه، نام كارفرما، نام مشاور، نام پيمانكار ، تلفن روابط عمومي شركت پيمانكار و تاريخ شروع و خاتمه پروژه را تهيه و در حوزه عمليات اجرايي نصب نمايد. پيمانكار متعهد به كنترل ايمني كارگاه ها و رعايت مقررات و الزامات ايمني مربوط مي باشد و به هنگام بروز هرگونه حادثه موظف به پاسخگويي است. پيمانكار بايد اطمينان داشته باشد كه همه كاركنان پروژه بر اساس دستورالعمل هاي مصوب ، آموزش هاي الزم را ديده و نسبت به كليه نكات ايمني و بهداشتي آگاهي داشته و به آن پابند هستند. توجه دقيق به جنبه هاي ايمني مردم در تمام مراحل اجراي پروژه از جانب پيمانكار الزامي است و مي بايد پيش بيني هاي الزم به عمل آيد. از جمله نصب موانع ، مهارها، پرچم ها، نوارها ، چراغ هاي هشدار دهنده و نظاير آنها ايجاد روشنايي مناسب و عالئم و تابلوهاي هشدار دهنده جهت هدايت عابرين و وسايل نقليه و بستن نوار خطر توسط پيمانكار الزاميست. پيمانكار موظف است قبل از آغاز طرح يا پروژه مورد نظر، مسئول HSE پيمانكار را كتباً به كارفرما معرفي نمايد. 2 شرکت آب و فاضالب روستایی استان سمنان اداره بحران و HSE رای ج لا م لع ورا د مات ست زا ا HSE ن ل کارا ن ما پی پيمانكار موظف است قبل از شروع پيمان، نسبت به تهيه وسايل حفاظت فردي مناسب براي نفرات خود اقدام نمايد. پيمانكار متعهد است ايمني ابزار و تجهيزات و كارايي آنها را تضمين نمايد . كليه لوازم ايمني مانند كاله ، كفش، دستكش، لباس كار و نظاير آن براي كارهاي عمومي و عينك ، ماسك و محافظ گوش و كمربند نجات و نظايرآن براي كارهاي خاص به تعداد الزم بايد تامين و استفاده از آنها اجباري شود. همچنين در صورت لزوم بايد نسبت به توجيه كاركنان/كارگران در استفاده از اين وسايل به ويژه در زمينه عواقب احتمالي عدم استفاده به نحو مقتضي اقدام شود. پيمانكار موظف است پس از انجام كار نسبت به پاكسازي و بهسازي محيط كار و بازگرداندن آن به حالت اوليه اقدام نمايد و بصورت مستمر اين كار را انجام دهد. پيمانكار موظف است در حين انجام كار اقدامات احتياطي مانند حفاظ گذاري ديواره ترانشه ها يا حفر V شكل براي پيشگيري از بروز حوادثي نظير ريزش ديواره ترانشه و اقدامات پيشگيرانه ديگر را بعمل آورد. چنانچه جهت انجام كاري نياز به حفاري باشد، پيمانكار موظف است كليه حفره ها و كانالهاي مربوطه را عالمت گذاري و در جلوي آنها عالئم هشداردهنده قرارداده و يا با وسيله مناسب پوشش دهد، بنحوي كه در تمام مدت شبانه روز قابل رويت و ايمن باشد. استفاده از درپوشهاي حفاظتي براي جلوگيري از سقوط افراد به درون گودال ها و محصور نمودن كارگاه توسط پيمانكار الزاميست. تمام حفره ها و دهانه ها عالمتگذاري و در جلوي آنها بايد موانعي قرارداده شده باشد و در روز نيز با پرچم زرد و در شب به چراغ چشمك زن زرد مجهز باشد. به منظور جلوگيري از حوادث احتمالي به هنگام توقف شبانه و يا توقف عمليات اجرايي، تمامي ترانشه ها و حفاري هاي انجام شده در طول روز بايد پر يا با استفاده از وسايل مناسب مانند صفحه هاي فوالدي پوشانده شوند. اعمال دقت در حين حفاري و حصول اطمينان از عدم ايجاد تركهاي بزرگ و اساسي در ساختمان هاي مجاور محل حفاري و همچنين رعايت فاصله الزم از لوله هاي گاز، آب و كابل هاي برق و مخابرات توسط پيمانكار ضروري است. پيمانكار موظف است معبر امن در مجاورت كارگاه براي تردد عابرين ايجاد نمايد. استقرار امن و مناسب باالبرها و مهار كامل و مطمئن آن توسط پيمانكار الزاميست. وجود جعبه كمك هاي اوليه در محل مناسب در كارگاه و حفاظت آن از هر گونه آلودگي و گرد و غبار توسط پيمانكار الزاميست. هنگام وزش باد شديد عملياتي كه منجر به ايجاد گرد و غبار مي شود به ويژه در مجاورت مناطق مسكوني تجاري و اداري ممنوع است. در عمليات برش و برداشتن آسفالت تنها بايد از دستگاه برش )مگر در مناطق سنگي( استفاده شود. پيمانكار متعهد مي گردد، هزينه تاخير در اجراي پروژه بدليل عواقب ناشي از حوادث را پرداخت نمايد. در صورت بروز شرايط اضطراري، كليه دستگاهها و تجهيزات متعلق به پيمانكار از قبيل پمپهاي آب سيار، لجن كش، كمپرسي، لودر، بولدوزر و ... كه در زمان وضعيت اضطراري كاربرد دارند، تحت سرپرستي اداره HSE كارفرما قرار خواهند گرفت و پيمانكار موظف به همكاري مي باشد. تكميل تعهدنامه HSE پيمانكار و امضاء آن )فرم 301 پيوست( قبل از شروع عمليات اجرايي پيمان، توسط پيمانكار الزاميست.

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: