علائم ایمنی خطر مواد بیولوژیک

علائم ایمنی خطر مواد بیولوژیک
کد کالا: 151

نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد بیولوژیک

کد کالا علائم ایمنی :  151

*  در صورت درخواست سایز سفارشی تابلو ایمنی برای شما مشتریان عزیز تولید خواهد شد.

*  امکان اضافه شدن لوگو شرکت در گوشه کار بصورت رایگان امکان پذیر می باشد.

*  قبل از تولید طرح هایی نهایی چاپ برای شما ارسال خواهد شد.

مطالب مرتبط :

مواد خطرناك در سه حالت مايع ، جامد و گاز وجود دارند كه غالباً در حوادث حمل و نقل ايجاد مشكل

مي نمايند.

مواد خطرناك داراي پتانسيل خطرناك زير هستند :

از خطرات راديواكتيو ( تصوير علائم خطر )

خطرات بيولوژيك

خطرات شيميايي در سه سطح 1 و 2و 3

مايعات قابل اشتعال شامل سوختها و مواد مسبب حريق از قبيل اسيدها و بازها هستند اكثر اين مواد خطرات

مشتركي دارند يكي از عوامل ايمني مايعات قابل اشتعال با خطر مشابه جهت پيشگيري از خطرات اشتعال در

اثر الكتريسيته ساكن استفاده از سيستم يا زنجير ارت (اتصال زمين ) است

اسيدها و بازها بطور كلي تابع مقررات و جداول مواد شيميايي پايدار هستند.

فرايند عمليات در حوادث مايعات قابل اشتعال شامل موارد زير است :

-1 شناسايي خطر ( ريسك ) ( اندازه گيري خطر )

-2 تخليه منطقه خطرناك

-3 نجات افراد

-4 رفع آلودگي و ايمن سازي كامل محل ( شامل جمع آوريپاك سازيتخليه و بيرون بردن)

سه وظيفه يا نقش طلايي در كنترل خسارات و مديريت حوادث خطرناك عبارتند از :

-1 رعايت و حفظ فاصله بيشتر از آلودگي

-2 كم كردن زمان ماندگاري در منطقه خطرناك و محافظت بهتر ( استفاده از پوشاك وتجهيزات حفاظت

فردي )

-3 كاهش اثرات خطرناك مواد

مخازن مواد خطرناك ممكن است در اثر حوادث غيرعمدي مثل سوانح رانندگي دچار آسيب شده و موجب

آلودگي محيط ،جانداران و جوامع انساني شوند.

شركت هاي توليد كننده تجهيزات رفع آلودگي مواد خطرناك براساس تقسي م بندي استانداردها به 2 دسته زير

تجهيزات رفع آلودگي را توليد و اختيار واحدهاي امدادي قرار داده اند اين تجهيزات در سه دسته زير توليد

شده اند كه به ترتيب به تشريح هر دسته مي داديم.

Atomic Hazards (Rade activity ) تجهيزات مربوط به خطرات مواد راديواكتيو A گروه

Biological Hazards تجهيزات مربوط به خطرات بيولوژيك B گروه

Chemical Hazards تجهيزات مربوط به خطرات مواد شيميايي C گروه

C3,C2,C خطرات مواد شيميايي به 3 زيرگروه تقسيم مي شوند 1

معمولاً بسته هاي تجهيزات رفع آلودگي به ترتيب زير در حوادث مورداستفاده قرار مي گيرند :

- مواد بازدارنده ( محصور كننده ) شامل علائم هشداري و تابلوهاي راهنماي خطر و موادهاي منع

C,B,A تردد مربوط به هر سه گروه

- تجهيزات اندازه گيري مثل بادسنج هادوزيمترهاتشعشع سنج هاجستجوگر از راه دور و حرارت

سنج ها

تجهيزات حفاظتي فردي

ابزار و مواد آب بندي ( جلوگيري از نشت )

ظروف جمع آوري

پمپها

ابزار و مواد خاك كننده (ارت كننده ها )

ابزار الكتريكي

لوله ها و شيلنگها

ساير ابزار و مواد لازم

A تجهيزات لازم در حوادث مواد راديواكتيو گروه

بادسنج ( جهت تعيين جهت باد )

آلودگي سنج ( نشاندهنده آلودگيها )

تشعشع سنج از راه دور جهت تشعشعات آلفا ،بتا وگاما )

X دوزيمترهاي ديجيتال آلارم دار براي اشعه گاما و

وسايل نمونه برداري ، ظروف حمل مواد خطرناك ( محافظت شده )

ظروف جمع آوري لگن بشكه كيسه 100 ليتري جمع آوري و ذخيره سازي

A B

C

پوشاك و تجهيزات حفاظت فردي مثل دستكش ،چكمه ،لباس محافظ يك پارچه دستگاه تنفسي فيلتردار

تمام صورت با فيلترهاي يك يا چند منظوره چراغ قوه دستي لوله و شلنگهاي جمع كننده

B تجهيزات لازم در حوادث مواد بيولوژيك گروه

توجه : كشف خطرات بيولوژيك بسيار تخصصي و مش كل است و در بسياري مواقع نياز به تجهيزات تجزيه و

تحليل آزمايشگاهي دارد. تجهيزات مربوط به تيمهاي عملياتي عبارتند از :

- لوازم بازدارنده شامل نوارهاي محصوركننده و علائم هشدار و مثلث هاي اخطاري

- تجهيزات اندازه گيري مثل دستگاه كنترل جهت و سرعت ورزش باد تشخيص دهنده هاي دستي

(ايستك تست )

- نشاندهنده هاي عوامل بيولوژيك (بيودتكتورها ) ي دستي جهت تشخيص باكتريها و ويروسهاي

بيماريزا (پاتوژنها)

به عنوان يك تكنيك PCR اين تجهيزات با استفاده از تكنولوژي پليمريزه كردن واكنشهاي زنجيره اي

باكتري ي ا ويروس بيماري زا را شبيه سازي مي كند و در كمتر از 30 DNA جديد مولكولي كه ساختار

دقيقه قادر به تشخيص 6 نمونه از باكتري يا ويروس هاست.

- معرفهاي مصرفي براي تشخيص باسيلهاي سياه زخم

- تجهيزات اندازه گيري و تشخيص مواد بيولوژيك آفتهاي گياهي

- وسايل اندازه گيري آلودگي آب اسپكتر وفوتومتر ( براي تجزيه و تحليل آب )

تجهيزات حفاظت فردي شامل دستكش ،چكمه و پوشاك محافظ يك پارچه (سراسري )

مواد جاذب قدرتمند مواد شيميايي محصوركننده مايعات

ظروف جمع آوري و بسته بندي مواد بيولوژيك و بشكه هاي فلزي

 

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: