علائم ایمنی حمل و نقل وسایل بلند نکنید

علائم ایمنی حمل و نقل وسایل بلند نکنید
کد کالا: 2025

نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی حمل و نقل وسایل بلند نکنید

کد کالا علائم ایمنی :  2025

*  در صورت درخواست سایز سفارشی تابلو ایمنی برای شما مشتریان عزیز تولید خواهد شد.

*  امکان اضافه شدن لوگو شرکت در گوشه کار بصورت رایگان امکان پذیر می باشد.

*  قبل از تولید طرح هایی نهایی چاپ برای شما ارسال خواهد شد.

مطالب مرتبط :

 

هشدارها و علائم ایمنی(برچسب ایمنی)

براي اينكه بتوانيم در برخورد با مواد خطرناك، بخوبي از علائم ایمنی(برچسب ایمنی)الصاق شده بر روي آنها استفاده كنيم بايد با مفهوم شكل ها و حروف نشان داده شده در جدولهاي زير آشنا باشيم:

 

جدول توصيفي علائم ایمنی(برچسب ایمنی) مخاطرات مواد شيميايي

PHRASES R

در صورت خشك بودن ماده قابل انفجار است   

R1

خطر انفجار ماده بر اثر ضربه ، اصطكاك ، حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود دارد

R2

خطر شديد انفجار بر اثر ضربه ، اصطكاك ، حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود دارد

R3

خطر تشكيل تركيبات بسيار حساس انفجاري فلزي ماده وجود دارد

R4

بر اثر حرارت ديدن ممكن است منفجر شود

R5

خطر انفجار ماده در تماس يا بدون تماس با هوا وجود دارد

R6

ممكن است باعث ايجاد حريق شود

R7

تماس با مواد قابل اشتعال ممكن است باعث ايجاد حريق شود

R8

امكان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال وجود دارد

R9

قابل اشتعال است

R10

بسيار قابل اشتعال است

R11

به شدت قابل اشتعال است

R12

به شدت با آب واكنش مي دهد

R14

تماس با آب باعث آزاد شدن گازهاي بسيار قابل اشتعال مي شود

R15

امكان انفجار ماده در صورت مخلوط شدن با مواد اكسيد كننده وجود دارد

R16

به صورت خود به خود در هوا مشتعل مي شود

R17

در هنگام استفاده امكان تشكيل مخلوط قابل اشتعال ، انفجار بخار ماده با هوا وجود دارد

R18

ممكن است تشكيل پر اكسيد هاي قابل انفجار دهد

R19

در صورت استنشاق زيان آور مي باشد

R20

در صورت تماس با پوست زيان آور مي باشد

R21

در صورت خوردن زيان آور مي باشد

R22

در صورت استنشاق سمي مي باشد

R23

در صورت تماس با پوست سمي مي باشد

R24

در صورت خوردن سمي مي باشد

R25

در صورت استنشاق  بسيار سمي مي باشد

R26

در صورت تماس با پوست بسيار سمي است

R27

در صورت خوردن  بسيار سمي مي باشد

R28

در اثر تماس با آب گازهاي سمي آزاد مي كند

R29

در هنگام استفاده ممكن است بسيار قابل اشتعال شود

R30

در تماس با اسيدها باعث آزاد شدن گازهاي سمي مي شود

R31

در تماس با اسيدها باعث آزاد شدن گازهاي  بسيار سمي مي شود

R32

خطر ايجاد اثرات تجمعي ماده وجود دارد

R33

باعث ايجاد سوختگي مي شود

R34

باعث ايجاد سوختگي شديد مي شود

R35

باعث تحريك چشمها مي شود

R36

باعث تحريك دستگاه تنفسي مي شود

R37

باعث تحريك پوست مي شود

R38

خطر ايجاد عوارض بسيار شديد برگشت ناپذير وجود دارد

R39

دلايل و شواهد محدودي دال بر سرطانزا بودن ماده وجود دارد

R40

خطر آسيب جدي به چشمها وجود دارد

R41

در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد حساسيت شود

R42

در صورت تماس پوستي  ممكن است باعث ايجاد حساسيت شود

R43

خطر انفجار ماده بر اثر حرارت ديدن در محيط هاي بسته وجود دارد

R44

ممكن است باعث ايجاد سرطان شود

R45

ممكن است باعث ايجاد آسيب هاي ژنتيكي و وراثتي شود

R46

در صورت تماس طولاني امكان خطر آسيب هاي شديد بهداشتي وجود دارد

R48

در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد سرطان شود

R49

براي آبزيان بسيار سمي است

R50

براي آبزيان سمي است

R51

براي آبزيان زيان آور مي باشد

R52

ممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب طولاني مدت در محيط هاي آبي شود

R53

براي گياهان سمي است

R54

براي حيوانات  سمي است

R55

براي موجودات خاكزي   سمي است

R56

براي زنبورها سمي است

R57

ممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب طولاني مدت در محيط زيست شود

R58

براي لايه ازن خطر ناك مي باشد

R59

ممكن است باعث عدم عملكرد و آسيب دستگاه توليد مثل شود

R60

ممكن است براي جنين خطرناك باشد

R61

امكان خطر عدم عملكرد و آسيب دستگاه توليد مثل وجود دارد

R62

امكان خطر آسيب براي جنين وجود دارد

R63

ممكن است براي كودكان شير خوار زيان آور باشد

R64

زيان آور است : در صورت خوردن ممكن است باعث ايجاد آسيب ريوي شود

R65

تماس بلند مدت با ماده ممكن است باعث خشكي و ترك خوردگي پوست شود

R66

بخارات ماده ممكن است باعث خواب آلودگي و سرگيجه شود

R67

امكان ايجاد عوارض غير قابل بازگشت وجود دارد

R68

 

جدول توصيفي علائم ایمنی(برچسب ایمنی)  مواد شيميايي

PHRASES S

در محل بسته نگهداري كنيد

S1

دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد

S2

در جاي خنك نكهداري كنيد

S3

دور از محل زندگي افراد نگهداري كنيد

S4

محتويات را در زير ( مايع مناسب توسط سازنده مشخص مي گردد ) نگهداري كنيد

S5

محتويات را در زير آب نگهداري كنيد

S5/1

محتويات را در زير نفت خام نگهداري كنيد

S5/2

محتويات را در زير روغن پارافين نگهداري كنيد

S5/3

ماده را زير  ( گاز خنثي كه توسط سازنده مشخص مي شود ) نگهداري كنيد

S6

زير نيتروژن نگهداري كنيد

S6/1

زير آرگون نگهداري كنيد

S6/2

ظروف را كاملا در بسته نگهداري كنيد

S7

ظروف را در جاي خشك نگهداري كنيد

S8

ظروف را در محلي داراي تهويه عمومي مناسب نگهداري كنيد

S9

ظروف را بصورت آب بندي شده نگهداري كنيد

S12

دور از مواد غذايي ، نوشيدني ها و غذاي حيوانات نگهداري كنيد

S13

دور از ( مواد ناسازگاري كه سازنده مشخص مي كند ) نگهداري كنيد

S14

دور از مواد احياكننده ، مواد اسيدي و قلياها تركيبات فلزات سنگين نگهداري كنيد

S14/1

دور از مواد اكسيد كننده ، مواد اسيدي و تركيبات فلزات سنگين نگهداري كنيد

S14/2

دور از آهن  نگهداري كنيد

S14/3

دور از آب و قليا ها   نگهداري كنيد

S  14/4

دور از اسيدها    نگهداري كنيد

S  14/5

دور از قليا ها   نگهداري كنيد

S  14/6

دور از فلزات  نگهداري كنيد

S  14/7

دور از مواد اكسيد كننده و مواد اسيدي نگهداري كنيد

S  14/8

دور از مواد آلي قابل اشتعال  نگهداري كنيد

S  14/9

دور از اسيدها ، مواد احياء كننده و مواد قابل اشتعال نگهداري كنيد

S  14/10

دور از مواد قابل اشتعال نگهداري كنيد

S  14/11

دور از حرارت نگهداري كنيد

S  15

دور از منابع اشتعال نگهداري كنيد - سيگاركشيدن ممنوع

S  16

دور از مواد قابل اشتعال ( جامد ) نگهداري كنيد

S17

ظروف را با دقت حمل و باز نمائيد

S 18

در هنگام كار از خوردن و آشاميدن بپرهيزيد

S 20

در هنگام كار از استعمال دخانيات بپرهيزيد

S 21

بخارات ماده را استنشاق نكنيد

S 22

گازها ،بخار ، فيوم ، اسپري ماده را استنشاق نكنيد

S 23

گاز ماده را استنشاق نكنيد

S 23/1

بخار ماده را استنشاق نكنيد

S 23/2

اسپري ماده را استنشاق نكنيد

S 23/3

فيومهاي ماده را استنشاق نكنيد

S 23/4

 بخار و اسپري ماده را استنشاق نكنيد

S 23/5

از تماس ماده با پوست خودداري كنيد

S 24

از تماس ماده با چشمها خودداري كنيد

S 25

در صورت تماس ماده با چشمها ، چشمها را با آب فراوان بشوئيد و سپس به پزشك مراجعه كنيد

S 26

فورا همه لباسهاي آلوده را از تن در آوريد

S 27

بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با …… فراوان  بشوئيد  ( توسط سازنده مشخص مي شود )

S 28

بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان  بشوئيد

S 28/1

بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب  فراوان و صابون  بشوئيد

S  28/2

بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب  فراوان و صابون   بشوئيد  و در صورت امكان با پلي اتيلر پوست را بشوئيد .

S 28/3

بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول 300    و اتانول ( 2:1 )   همراه آب بشوئيد 

S  28/4

بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول  400     بشوئيد 

S 28/5

بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول  400     بشوئيد و سپس پوست را با آب فراوان بشوئيد 

S 28/6

بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب و صابون اسيدي  بشوئيد 

S28/7

از ريختن مواد به داخل فاضلاب خودداري كنيد

S 29

هرگز آب را به اين ماده اضافه نكنيد

S 30

احتياطهاي لازم را در برابر الكتريسيته ساكن رعايت كنيد

S 33

اين ماده و ظروف آن بايد با يك روش ايمن دفع شوند

S 35

از لباسهاي مناسب حفاظتي استفاده كنيد

S 36

از دستكش ايمني مناسب استفاده كنيد

S 37

در هنگام نبود تهويه كافي از تجهيرات تنفسي مناسب استفاده كنيد

S 38

از عينك ايمني يا نقاب حفاظ صورت استفاده كنيد

S 39

براي تميز كردن كف محل و تمام اشياء آلوده به اين ماده از …………… استفاده كنيد ( توسط سازنده مشخص مي شود )

S 40

براي تميز كردن كف محل و تمام اشياء آلوده اين ماده از آب فراوان استفاده كنيد

S 40/1

در هنگام حريق يا انفجار از استنشاق فيومهاي ماده خودداري كنيد

S 41

در هنگام ايجاد فيوم يا اسپري ماده از تجهيزات تنفسي مناسب استفاده كنيد

S 42

در هنگام حريق از ……… ( نوع اطفاء كننده حريق توسط سازنده مشخص مي شود ) استفاده كنيد

S 43

در هنگام حريق از آب استفاده كنيد

S 43/1

در هنگام حريق از آب يا پودر اطفاء حريق استفاده كنيد

S 43/2

 

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:برچسب ها: تولید تابلوهای ترافیکی, دستکش, کلاه ایمنی, کار با برق, پرسشنامه رضایت شغلی, علائم ایمنی تحت کنترل دوربین مدا, ایمن ساین, ساین گستر, استوانه ترافیکی, شعار ایمنی, نیوجرسی سرعتگیر استاد ایمنی چراغ, سرعتگیر, خرید کپسول آتش نشانی, کپسول آتش نشانی, خرید کپسول آتش نشانی, فروش کپسول آتش نشانی, فروش کپسول آتش نشانی, قیمت کپسول آتش نشانی, کپسول پودر و گاز آتش نشانی, کپسول co2 آتش نشانی, کپسولهای اطفاء حریق, کپسول اطفاء حریق co2, کپسول اطفاء حریق+قیمت, کپسول آتش خاموش کن, خرید کپسول آتش خاموش کن, مرکز فروش کپسول آتش نشانی, فروش کپسول آتش خاموش کن, فروش کپسول آتش نشانی در تهران, ارسال کپسول آتش نشانی, ارسال سیلندر آتش خاموش کن, کپسول آتش نشانی قیمت, قیمت کپسول آتش خاموش کن, کپسول آتش نشانی خودرو, فروش کپسول آتش نشانی, فروش اینترنتی کپسول آتش نشانی, قیمت کپسول آتش نشانی منزل, فروشگاه کپسول آتش نشانی, کپسول آتش نشانی نسیم, فروش کپسول اتش نشانی, فروش کپسول اتش نشانی, کپسول آتش نشانی, خرید کپسول آتش نشانی, کپسول اتش نشانی, خرید کپسول اتش نشانی, شبنما, برچسب, شبرنگ, تابلو ترافیکی, ایمنی, تابلو ایمنی, علایم ایمنی, علائم ایمنی, استوانه ایمنی, , کپسول آتش نشانی خزر, کپسول آتش نشانی بایا, کپسول آتش نشانی روناک, کپسول آتش نشانی نسیم, علائم ایمنی کپسول آب, تگ ایمنی, فروش کپسول اتش نشانی دست دوم, خرید کپسول اتش نشانی دست دوم, خرید و فروش کپسول اتش نشانی, نمایندگی فروش کپسول آتش نشانی, شارژ و فروش کپسول آتش نشانی, کپسول آتش نشانی خودرو, شارژ کپسول آتش نشانی, قیمت انواع کپسول آتش نشانی, کپسول آتش نشانی پودری, کپسول اطفاء حریق, کپسول آتش نشانی پیشرو, علائم خطر برق گرفتگی, علامت خطر مرگ, علائم ایمنی وضعیت ایمن, علائم خروج اضطراری, علائم ایمنی هشدار دهنده, کاتالوگ علائم ایمنی, علائم ایمنی ممنوعیت, برچسب, لیست قیمت علائم ایمنی, برش برچسب, کاتر پلاتر, آینه محدب, تابلو ترافیکی LED(ال ای دی), پوستر, کپسول, برچسب ایمنی, ترمز پله, علائم ايمني اخطاري ، علائم ايمني, شبنما, برچسب, شبرنگ, تابلو ترافیکی, ایمنی, تابلو ایمنی, علایم ایمنی, علائم ایمنی, استوانه ایمنی, تگ ایمنی, کپس علائم ایمنی راهنما کپسول, کپسولهای اطفاء حریق, کپسول اطفاء حریق co2, کپسول co2 آتش نشانی, کپسول پودر و گاز آتش نشانی, فروش کپسول آتش نشانی, خرید کپسول آتش نشانی, کپسول آتش نشانی, خرید کپسول آتش نشانی, قیمت کپسول اتش نشانی علائم ایمنی