تابلو ایمنی جایگاه سوخت

تابلو های ایمنی مورد نیاز جایگاه های سوخت جهت استاندارد سازی جایگاه

تابلو ایمنی چند منظوره

الزامات واکنش در شرایط اضطراری جایگاه

خاموش کردن ماشین قبل از سوختگیری

استعمال دخانیات ممنوع

استفاده از موبایل ممنوع

مایع قابل اشتعال

اتصال صحیح سیم ارت

جایگاه مجهز به دوربین

جایگاه مجهز به wifi

تعمیرات خودرو ممنوع

msds ام اس دی اس بنزین

ورودی جایگاه

خروج جایگاه و فاصله جایگاه بعدی

دستورالعمل مسئولین جایگاه و رانندگان نفتکش ها

محل تخلیه نفتکش

وظایف راننده نفتکش

وظایف ایمنی متصدی تخلیه