لیست قیمت علائم ایمنی

                     لیست قیمت علائم ایمنی(قیمت ها بروز می باشد)

قیمت  50 عدد به بالا(تومان)

قیمت 10 تا 50 عدد(تومان)

قیمت تا 10 عدد(تومان)

سایز

cm

شرح محصولات

ردیف

لیست قیمت علائم ایمنی سایز 7*10

500

600

700

7*10

برچسب ایمنی / روزرنگ / چاپی

1

1000

1100

1200

برچسب ایمنی / شبرنگ / چاپی

2

2000

2500

3000

برچسب ایمنی / شبنما / چاپی

3

1300

1400

1500

تابلو ایمنی/روزرنگ /پی وی سی

4

1400

1500

1600

تابلو ایمنی/روزرنگ /گالوانیزه

5

1700

1800

2000

تابلو ایمنی/شبرنگ /پی وی سی

6

1800

2000

2200

تابلو ایمنی/شبرنگ /گالوانیزه

7

1800

2000

2200

تابلو ایمنی/شبنما /پی وی سی

8

3900

4200

4500

تابلو ایمنی/شبنما /گالوانیزه

9

لیست قیمت علائم ایمنی سایز 15*10

700

800

900

10*15

برچسب ایمنی / روزرنگ / چاپی

1

2000

2100

2200

برچسب ایمنی / شبرنگ / چاپی

2

4200

420

4500

برچسب ایمنی / شبنما / چاپی

3

2600

2800

3000

تابلو ایمنی/روزرنگ /پی وی سی

4

2800

3000

3200

تابلو ایمنی/روزرنگ /گالوانیزه

5

3400

3600

3800

تابلو ایمنی/شبرنگ /پی وی سی

6

3600

3800

4000

تابلو ایمنی/شبرنگ /گالوانیزه

7

5500

6000

6500

تابلو ایمنی/شبنما /پی وی سی

8

5000

5500

6000

تابلو ایمنی/شبنما /گالوانیزه

9

لیست قیمت علائم ایمنی سایز 15*20

1000

1300

1500

15*20

برچسب ایمنی / روزرنگ / چاپی

1

3600

3800

4000

برچسب ایمنی / شبرنگ / چاپی

2

7500

7800

8000

برچسب ایمنی / شبنما / چاپی

3

4000

4300

4500

تابلو ایمنی/روزرنگ /پی وی سی

4

2400

2700

3000

تابلو ایمنی/روزرنگ /گالوانیزه

5

2800

3200

3500

تابلو ایمنی/شبرنگ /پی وی سی

6

3600

3800

4000

تابلو ایمنی/شبرنگ /گالوانیزه

7

7000

7500

8000

تابلو ایمنی/شبنما /پی وی سی

8

7500

8000

8500

تابلو ایمنی/شبنما /گالوانیزه

9

لیست قیمت علائم ایمنی سایز 30*20

2700

2800

3000

20*30

برچسب ایمنی / روزرنگ / چاپی

1

5500

5900

6000

برچسب ایمنی / شبرنگ / چاپی

2

12000

13000

14000

برچسب ایمنی / شبنما / چاپی

3

5500

5700

6000

تابلو ایمنی/روزرنگ /پی وی سی

4

9000

9500

10000

تابلو ایمنی/روزرنگ /گالوانیزه

5

9000

9500

10000

تابلو ایمنی/شبرنگ /پی وی سی

6

11500

11800

12000

تابلو ایمنی/شبرنگ /گالوانیزه

7

19000

19500

20000

تابلو ایمنی/شبنما /پی وی سی

8

20000

21000

22000

تابلو ایمنی/شبنما /گالوانیزه

9

لیست قیمت علائم ایمنی سایز 40*30

5500

5800

6000

30*40

برچسب ایمنی / روزرنگ / چاپی

1

11500

11800

12000

برچسب ایمنی / شبرنگ / چاپی

2

28000

29000

30000

برچسب ایمنی / شبنما / چاپی

3

10000

11000

12000

تابلو ایمنی/روزرنگ /پی وی سی

4

10000

11000

12000

تابلو ایمنی/روزرنگ /گالوانیزه

5

19000

19500

20000

تابلو ایمنی/شبرنگ /پی وی سی

6

19000

20000

21000

تابلو ایمنی/شبرنگ /گالوانیزه

7

38000

39000

40000

تابلو ایمنی/شبنما /پی وی سی

8

40000

41000

42000

تابلو ایمنی/شبنما /گالوانیزه

9

لیست قیمت علائم ایمنی سایز 50*40

7000

7500

8000

40*50

برچسب ایمنی / روزرنگ / چاپی

1

18000

19000

20000

برچسب ایمنی / شبرنگ / چاپی

2

48000

49000

50000

برچسب ایمنی / شبنما / چاپی

3

16000

17000

18000

تابلو ایمنی/روزرنگ /پی وی سی

4

17000

18000

19000

تابلو ایمنی/روزرنگ /گالوانیزه

5

28000

29000

30000

تابلو ایمنی/شبرنگ /پی وی سی

6

29000

30000

31000

تابلو ایمنی/شبرنگ /گالوانیزه

7

57000

58000

60000

تابلو ایمنی/شبنما /پی وی سی

8

59000

60000

61000

تابلو ایمنی/شبنما /گالوانیزه

9

لیست قیمت علائم ایمنی سایز 50*60

11000

12000

13000

50*60

برچسب ایمنی / روزرنگ / چاپی

1

28000

29000

30000

برچسب ایمنی / شبرنگ / چاپی

2

68000

69000

70000

برچسب ایمنی / شبنما / چاپی

3

28000

29000

30000

تابلو ایمنی/روزرنگ /پی وی سی

4

30000

31000

32000

تابلو ایمنی/روزرنگ /گالوانیزه

5

48000

49500

50000

تابلو ایمنی/شبرنگ /پی وی سی

6

49000

50000

51000

تابلو ایمنی/شبرنگ /گالوانیزه

7

78000

79000

80000

تابلو ایمنی/شبنما /پی وی سی

8

79000

80000

81000

تابلو ایمنی/شبنما /گالوانیزه

9

لیست قیمت علائم ایمنی سایز 100*60

23000

24000

25000

60*100

برچسب ایمنی / روزرنگ / چاپی

1

53000

54000

55000

برچسب ایمنی / شبرنگ / چاپی

2

132000

135000

140000

برچسب ایمنی / شبنما / چاپی

3

66000

68000

70000

تابلو ایمنی/روزرنگ /پی وی سی

4

68000

70000

72000

تابلو ایمنی/روزرنگ /گالوانیزه

5

95000

98000

100000

تابلو ایمنی/شبرنگ /پی وی سی

6

98000

100000

105000

تابلو ایمنی/شبرنگ /گالوانیزه

7

170000

175000

180000

تابلو ایمنی/شبنما /پی وی سی

8

178000

180000

185000

تابلو ایمنی/شبنما /گالوانیزه

9

تابلوهای خروج(شبنما)

4000

4500

5000

10*15

برچسب خروج/شبنما

1

8000

9000

10000

10*30

برچسب خروج/شبنما

2

11000

12000

13000

15*40

برچسب خروج/شبنما

3

18000

19000

20000

20*60

برچسب خروج/شبنما

4

8500

9000

10000

10*20

تابلو خروج/شبنما/پی وی سی

5

11000

11500

12000

10*30

تابلو خروج/شبنما/پی وی سی

6

17000

18000

19000

15*40

تابلو خروج/شبنما/پی وی سی

7

25000

26000

27000

20*60

تابلو خروج/شبنما/پی وی سی

8


توضیحات :

  1. قیمت ها به تومان می باشد.
  2. در صورت بالا بودن تعداد تخفیف در نظر گرفته می شود.
  3. در صورت اضافه شدن لوگو شرکت شما مشتریان گرامی هزینه اضافه دریافت نمی شود.
  4. امکان ساخت سایز سفارشی تابلو امکان پذیر می باشد.
  5. هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد.
  6. تمامی تابلو ها و برچسب ها ضد آب و درجه یک می باشند.