لیست قیمت علائم ایمنی

لیست قیمت علائم ایمنی

قیمت  50 عدد به بالا(تومان)

قیمت 10 تا 50 عدد(تومان)

قیمت تا 10 عدد(تومان)

سایز

cm

شرح محصولات

ردیف

لیست قیمت علائم ایمنی سایز 7*10

300

350

500

7*10

برچسب ایمنی / روزرنگ / چاپی

1

400

500

700

برچسب ایمنی / شبرنگ / چاپی

2

1200

1800

2000

برچسب ایمنی / شبنما / چاپی

3

650

800

1000

تابلو ایمنی/روزرنگ /پی وی سی

4

600

700

800

تابلو ایمنی/روزرنگ /گالوانیزه

5

850

950

1100

تابلو ایمنی/شبرنگ /پی وی سی

6

800

900

1000

تابلو ایمنی/شبرنگ /گالوانیزه

7

1800

2000

2200

تابلو ایمنی/شبنما /پی وی سی

8

1700

1900

2000

تابلو ایمنی/شبنما /گالوانیزه

9

لیست قیمت علائم ایمنی سایز 15*10

500

600

700

10*15

برچسب ایمنی / روزرنگ / چاپی

1

650

850

1000

برچسب ایمنی / شبرنگ / چاپی

2

4200

4500

5000

برچسب ایمنی / شبنما / چاپی

3

1800

2000

2200

تابلو ایمنی/روزرنگ /پی وی سی

4

1700

1900

2100

تابلو ایمنی/روزرنگ /گالوانیزه

5

2800

3000

3200

تابلو ایمنی/شبرنگ /پی وی سی

6

2200

2400

2600

تابلو ایمنی/شبرنگ /گالوانیزه

7

5500

6000

6500

تابلو ایمنی/شبنما /پی وی سی

8

5000

5500

6000

تابلو ایمنی/شبنما /گالوانیزه

9

لیست قیمت علائم ایمنی سایز 15*20

1000

1300

1500

15*20

برچسب ایمنی / روزرنگ / چاپی

1

1200

1600

1800

برچسب ایمنی / شبرنگ / چاپی

2

6000

6500

7000

برچسب ایمنی / شبنما / چاپی

3

2500

2800

3200

تابلو ایمنی/روزرنگ /پی وی سی

4

2400

2700

3000

تابلو ایمنی/روزرنگ /گالوانیزه

5

2800

3200

3500

تابلو ایمنی/شبرنگ /پی وی سی

6

2600

2800

3000

تابلو ایمنی/شبرنگ /گالوانیزه

7

7000

7500

8000

تابلو ایمنی/شبنما /پی وی سی

8

6500

7000

7500

تابلو ایمنی/شبنما /گالوانیزه

9

لیست قیمت علائم ایمنی سایز 30*20

1700

2200

3000

20*30

برچسب ایمنی / روزرنگ / چاپی

1

2200

2800

3500

برچسب ایمنی / شبرنگ / چاپی

2

10000

11000

12000

برچسب ایمنی / شبنما / چاپی

3

4200

4700

5000

تابلو ایمنی/روزرنگ /پی وی سی

4

4000

4500

4800

تابلو ایمنی/روزرنگ /گالوانیزه

5

5000

5300

5700

تابلو ایمنی/شبرنگ /پی وی سی

6

4800

5000

5500

تابلو ایمنی/شبرنگ /گالوانیزه

7

12000

13000

14500

تابلو ایمنی/شبنما /پی وی سی

8

10500

11500

13000

تابلو ایمنی/شبنما /گالوانیزه

9

لیست قیمت علائم ایمنی سایز 40*30

4000

4500

5000

30*40

برچسب ایمنی / روزرنگ / چاپی

1

5000

5500

6000

برچسب ایمنی / شبرنگ / چاپی

2

14000

16000

17000

برچسب ایمنی / شبنما / چاپی

3

7000

7500

8000

تابلو ایمنی/روزرنگ /پی وی سی

4

6800

7000

7500

تابلو ایمنی/روزرنگ /گالوانیزه

5

8500

9000

9500

تابلو ایمنی/شبرنگ /پی وی سی

6

8200

8700

9000

تابلو ایمنی/شبرنگ /گالوانیزه

7

17000

18500

20000

تابلو ایمنی/شبنما /پی وی سی

8

16500

17600

19000

تابلو ایمنی/شبنما /گالوانیزه

9

لیست قیمت علائم ایمنی سایز 50*40

6000

6500

7000

40*50

برچسب ایمنی / روزرنگ / چاپی

1

7500

8000

9000

برچسب ایمنی / شبرنگ / چاپی

2

20000

23000

25000

برچسب ایمنی / شبنما / چاپی

3

12500

13500

14000

تابلو ایمنی/روزرنگ /پی وی سی

4

12000

13000

13500

تابلو ایمنی/روزرنگ /گالوانیزه

5

14000

15000

16000

تابلو ایمنی/شبرنگ /پی وی سی

6

13500

14300

15500

تابلو ایمنی/شبرنگ /گالوانیزه

7

26000

28000

25000

تابلو ایمنی/شبنما /پی وی سی

8

25000

27000

30000

تابلو ایمنی/شبنما /گالوانیزه

9

لیست قیمت علائم ایمنی سایز 50*60

8000

9000

10000

50*60

برچسب ایمنی / روزرنگ / چاپی

1

9000

10000

12000

برچسب ایمنی / شبرنگ / چاپی

2

27000

28000

30000

برچسب ایمنی / شبنما / چاپی

3

17000

17500

18000

تابلو ایمنی/روزرنگ /پی وی سی

4

16000

17000

17200

تابلو ایمنی/روزرنگ /گالوانیزه

5

18000

18500

20000

تابلو ایمنی/شبرنگ /پی وی سی

6

17200

17800

19000

تابلو ایمنی/شبرنگ /گالوانیزه

7

33000

35000

37000

تابلو ایمنی/شبنما /پی وی سی

8

31500

33500

35000

تابلو ایمنی/شبنما /گالوانیزه

9

لیست قیمت علائم ایمنی سایز 100*60

12000

15000

17000

60*100

برچسب ایمنی / روزرنگ / چاپی

1

16000

18000

20000

برچسب ایمنی / شبرنگ / چاپی

2

65000

68000

70000

برچسب ایمنی / شبنما / چاپی

3

35000

38000

40000

تابلو ایمنی/روزرنگ /پی وی سی

4

34000

36000

38000

تابلو ایمنی/روزرنگ /گالوانیزه

5

39000

41000

45000

تابلو ایمنی/شبرنگ /پی وی سی

6

38000

39000

42000

تابلو ایمنی/شبرنگ /گالوانیزه

7

80000

83000

85000

تابلو ایمنی/شبنما /پی وی سی

8

77000

79000

82000

تابلو ایمنی/شبنما /گالوانیزه

9

تابلوهای خروج(شبنما)

3000

3500

4000

10*15

برچسب خروج/شبنما

1

5000

5500

6000

10*30

برچسب خروج/شبنما

2

11000

12000

13000

15*40

برچسب خروج/شبنما

3

15000

16000

17000

20*60

برچسب خروج/شبنما

4

5500

6000

7000

10*20

تابلو خروج/شبنما/پی وی سی

5

6500

7000

8000

10*30

تابلو خروج/شبنما/پی وی سی

6

17000

18000

19000

15*40

تابلو خروج/شبنما/پی وی سی

7

21000

22000

23000

20*60

تابلو خروج/شبنما/پی وی سی

8

 

توضیحات :

  1. قیمت ها به تومان می باشد.
  2. در صورت بالا بودن تعداد تخفیف در نظر گرفته می شود.
  3. در صورت اضافه شدن لوگو شرکت شما مشتریان گرامی هزینه اضافه دریافت نمی شود.
  4. امکان ساخت سایز سفارشی تابلو امکان پذیر می باشد.
  5. هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد.
  6. تمامی تابلو ها و برچسب ها ضد آب و درجه یک می باشند.