دستورالعمل ایمنی کار با لیفتراک

دستورالعمل ایمنی کار با لیفتراک
کد کالا: D06

نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی کار با لیفتراک

کد کالا علائم ایمنی :  D 06

*  در صورت درخواست سایز سفارشی تابلو ایمنی برای شما مشتریان عزیز تولید خواهد شد.

*  امکان اضافه شدن لوگو شرکت در گوشه کار بصورت رایگان امکان پذیر می باشد.

*  قبل از تولید طرح هایی نهایی چاپ برای شما ارسال خواهد شد.

آيين نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك 

باسمه تعالي

هدف : به منظور تامين و ارتقاء سطح ايمني و حفاظت نيروي كار و همچنين صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور و ايمن سازي محيط كارگاه ها و پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جـاني و خـسارات مـالي مقررات اين آئين نامه به استناد ماده 85 قانون كار جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده است.

فصل اول – تعاريف :

ليفتراك : ماشيني است داراي يك دكل،شاخك و ملحقات كه با توجه به نوع فعاليت براي حمل و نقل ، جابجائي و انبارنمودن بارها در اشكال و ظرفيت هاي مختلف طراحي و ساخته مي شود و متناسب با نوع كارو محيط از سوخت هاي فسيلي،گاز يا برق استفاده مي كند.

ظرفيت : حداكثر بار مجاز ايمن كه توسط ليفتراك جابجا مي شودو بوسيله كارخانه سازنده برروي پلاك مشخصات ماشين درج شده است.

ملحقات ليفتراك :كليه تجهيزاتي كه توسط شركت سازنده ليفتراك، مطابق بـا اسـتانداردهاي لازم بـراي حمل و جابجائي بارهاي خاص به دكل يا شاخك ليفتراك اضافه مي شود.

تجهيزات كنترلي : تجهيزاتي نظير گيج ها ،كنترل كننده ها و نشانگر سرعت كه بوسـيله آنهـا وضـعيت و عملكرد ليفتراك تحت كنترل در مي آيد.

فصل دوم - مقررات عمومي : ماده 1 -رانندگان ليفتراك بايد آموزش هاي لازم در خصوص نحوه صحيح كار وعملكرد ايمن ليفتراك را فرا گرفته و همچنين داراي گواهينامه ويژه ليفتراك باشند. ماده 2 -رانندگان ليفتراك موظفند به هنگام كار از وسايل حفاظت فردي متناسب با نـوع كـار اسـتفاده نمايند. ماده3 -سوار نمودن وانتقال كارگران و ديگر افراد متفرقه توسط ليفتراك ممنوع است. ماده4 -در هنگام رانندگي با ليفتراك استفاده از كمربند ايمني الزامي است. ماده 5 -در صورتي كه ليفتراك يا بار آن به هر علت دچار عدم تعادل يا واژگوني گردد، راننده نبايد تـا رفع كامل خطر از داخل كابين خارج شود. ماده6 – چيدمان محصولات و مواد در طول مسيرو تقاطع كارگاه ها بايد بگونه اي باشد كـه راننـده از ديـد كافي برخوردار گردد. ماده 7 -محدوده عمليات و تردد ليفتراك در كارگاه بايد به طور واضح و مشخص علامت گذاري گردد. ماده8 -تردد كارگران و افراد متفرقه در محدوده حركت ليفتراك ممنوع است. ماده 9 -كارفرما مكلف است با ايجاد نقاط و خطوط رنگآميزي شده، محل هاي عبـور و مـرور كـارگران و افراد متفرقه را مشخص نمايد. ماده10 -محدوديت سرعت حركت ليفتراك در تمامي مسيرها بايد مـشخص و بـر روي تابلوهـاي راهنمـا و هشدار دهنده نمايش داده شود. ماده 11 -درب هاي خروجي، كانال ها،موانع ، حفاظ ها و ستونهاي موجود در محوطه كارگاه كـه در مـسير تردد ليفتراك ها مي باشند، بايد بگونه اي رنگ آميزي شوند كه به سهولت قابل رويت باشند. ماده12 -رنگ بدنه ليفتراك بايد كاملا مشخص و متمايز از رنگ محيط باشد. ماده13 -رانندگان ليفتراك مكلفند ضمن رعايت قوانين ومقررات راهنمايي و رانندگي از مسيرهاي مشخص شده تردد نمايند. ماده 14 -توقف ليفتراك در مقابل تاسيسات مربوط به گاز ،برق،آتش نشاني، پله هاي اضطراري،آسانـسور و تجهيزات امدادي ممنوع است. ماده15-حركت ليفتراك فقط در صورتي مجاز است كه شاخك هـاي آن در پـايين تـرين حـد ممكـن قـرار گرفته باشد. ماده16 -رانندگان ليفتراك در هنگـام راننـدگي بايـستي از انجـام اعمـالي نظيـر خـوردن ،آشاميدن،اسـتعمال دخانيات ، صحبت با تلفن همراه و استفاده از داروهاي خواب آور و هرگونه شوخي و اعمال غيـر ايمـن كـه باعث عدم تمركز مي گردد ،خودداري نمايند. ماده 17 –محدوده عمليات ليفتراك بايد كاملا صاف ، مـسطح و داراي اسـتحكام كـافي و عـاري از هرگونـه لغزندگي باشد. ماده 18 -استفاده از ليفتراك و ملحقات آن براي حمل و جابجائي بار با ظرفيـت بـيش از حـد مجـاز ايمـن ممنوع است.  ماده 19 -كارفرما مكلف به استفاده از ليفتراك و ملحقات سالم ،ايمن و متناسب با شـرايط محـيط كارگـاه و نوع بار مي باشد. ماده 20 -درحمل و نقل و جابجائي بارهايي كه راننده ازديد كافي برخوردار نمي باشد ، انتخاب روش هاي ايمن براي جابجائي بار الزامي است. ماده 21 -حمل و جابجائي بارهاي با طول زياد ويا داراي نوسان بايددر پائين ترين حد ممكن و بـا رعايـت كليه مسائل ايمني صورت پذيرد. ماده 22 -جابجايي و حمل بار در صورتي كه باعث عدم تعادل بار يا ليفتراك گرددممنوع است. ماده 23 -سوار نمودن افراد يا اضافه كردن وزنه در عقب ليفتراك براي ايجاد تعادل ممنوع است. ماده24 -ترمز ناگهاني ليفتراك براي تخليه بار اكيدا ممنوع است. ماده25 -براي جابه جايي بار، نبايد آنرا با شاخك ليفتراك به جلو هل داد. ماده 26 -استفاده از دو يا چند ليفتراك براي حمل يك بار و يا افزايش ارتفاع عملكرد ممنوع است. ماده 27 -راننده ليفتراك بايد در خصوص نحوه استفاده از ملحقات ، آموزش هاي لازم را ديده و مستندات آن در پرونده وي ثبت و نگهداري گردد. ماده28 – راننده ليفتراك بايد آگاهي هاي لازم در خصوص نوع،حجم ، وزن ،مركز ثقل و روش صحيح حمل بار را كسب نموده واز ايمن بودن مسير هاي تردد اطمينان حاصل نمايد. ماده29 – بازديد كليه قسمت هاي ليفتراك و ملحقات آن قبل از شروع هر شيفت كاري توسط راننده الزامـي است. ماده 30 -بازرسي فني كليه قسمت هاي ليفتراك و ملحقات آن بعد ازهرگونـه تعميـرات و طـي دوره هـاي زماني مطابق دستورالعمل هاي شركت سازنده الزامي بوده و نتايج آن بايد در پرونده ليفتراك ثبت و نگهـداري شود. ماده 31 -هر ليفتراك بايد داراي يك پرونده كه حاوي دستورالعمل هاي شركت سازنده و همچنـين سـوابق بازرسي هاي فني ، تعميرات و روش هاي نگهداري است، باشد. ماده 32 -استفاده از ليفتراك و اجزاءآن بعنوان نردبان و يا جايگاه كار كارگران اكيدا ممنوع است. ماده 33 -حمل افراد توسط شاخك هاي ليفتراك يا پالت ممنوع است.  آيين نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك 6از 4 ماده 34 -ليفتراك بايد مجهز به اطاقك ايمن راننده ،كمربند ايمني ، چراغ هشدار دهنـده ،آژيـر، بـوق دنـده عقب، آينه هاي بغل و تجهيزات كنترلي باشدو همچنين براي كار در تاريكي به چراغهاي مناسب جلو وعقب با نور كافي تجهيز گردد. ماده 35 -تردد و فعاليت ليفتراك ها در نزديكي خطوط برق فشار قوي فقط با رعايت مقـررات مربـوط بـه حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق مجاز است. ماده 36 -راننده ليفتراك بايد از رانندگي با دست ها و كفش هاي خيس ، روغني و يا آغشته به مواد لغزنـده خودداري نمايد. ماده 37 -اعضاي بدن راننده و يا ديگر كارگران تحت هيچ عنوان نبايد در بين قطعات متحرك ليفتراك قرار گيرد.

فصل سوم - مقررات اختصاصي : ماده 38 -قراردادن شاخك ها بر روي زمين، كشيدن ترمز دستي ،خاموش نمودن موتوروكليد قطـع كـن و خارج كردن كليد از سوئيچ قبل از ترك ليفتراك الزامي است. ماده 39 –حمل ليفتراك به طبقات بايد توسط بالابر مخصوص حمل بار كه متناسب با وزن و حجم ليفتـراك است صورت پذيرد ،در اين حالت خاموش نمودن موتور ،پائين كشيدن شـاخك هـا و كـشيدن ترمـز دسـتي الزامي است. ماده 40 -براي جابجائي بارهاي ناهمگن مشخص نمودن مركز ثقل الزامي اسـت و بايـد ايـن مركزثقـل در وسط شاخك ها قرار گيرد. ماده 41 -انجام كليه امورتعميراتي و همچنين جوشكاري بر روي بدنه ،شاخك هاو ملحقـات ليفتـراك بـه منظور از بين بردن ترك ها و فرسودگي هاي سطحي ممنوع بوده و در صورت نياز اين امـر فقـط بـا نظـارت شركت سازنده مجاز است. ماده 42 -به منظور جابه جايي بارهائي كه از ايستايي كاملي بر روي شاخك هاي ليفتراك برخوردار نيـستند بايد از پالت هاي متناسب با نوع ،جنس و حجم آن استفاده نمود. ماده 43 -ايجاد زاويه منفي دكل براي جلوگيري از سقوط بار از روي شاخك هاي ليفتراك الزامي است. ماده 44 -قرارگيري نوك شاخك ها بر روي زمين براي تخليه بار الزامي است. ماده 45 -در موقع حركت يا روشن بودن ليفتراك بجز راننده ،كسي حـق حـضور بـر روي بدنـه يـا داخـل اطاقك را ندارد. ماده 46 -حضور،تردد و انجام هرگونه عمليات اجرايي و تعميراتي در زير شاخك ها يـا ملحقـات ليفتـراك ممنوع است. ماده 47 -در فضاهاي بسته كه فاقد سيستم تهويه مناسب است ، استفاده از ليفتراك هاي با موتـور احتراقـي ممنوع بوده وبايد از ليفتراك هاي برقي استفاده گردد. ماده 48 -در زمان تعويض يا شارژ سيلندر گاز ليفتراك و همچنين تعويض و بازديد بـاطري ليفتـراك برقـي كارگران مسئول مربوطه بايد به وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كار مجهز باشند. ماده49 -شارژ باطري ليفتراك هاي برقي بايد در حضور مسئول مربوطه انجام گيرد. ماده 50 -صندلي ليفتراك بايد داراي شرايط ارگونومي مناسب بوده وبه طور پيوسته مورد بررسي قرار گرفته و در صورت مشاهده هرگونه عيب و نقص، تعمير يا تعويض گردد. ماده 51 -سقف و بدنه كابين ليفتراك بايد از استحكام كافي برخوردار بوده و با توجه به نوع كـار و شـرايط محيطي، ايمني راننده را تامين نمايد. ماده 52 -براي حمل پاتيل هاي مذاب بايد از ليفتراك هايي كه به اين منظور طراحـي و سـاخته شـده انـد ، استفاده نمود. ماده 53 -توقف ليفتراك هاي گازي در مجاورت شعله هاي باز، راه پله ، ورودي زيـر زمـين ، كـف شـوي فاضلاب ، چاله سرويس و كليه اماكني كه احتمال تجمع گازهاي ناشي از نشت گاز سيلندر ليفتـراك را دارنـد ،ممنوع است. ماده 54 – شير گاز سيلندر ليفتراك گازي در زمان خاموش بودن بايد بسته باشد. ماده 55 -به منظور پيشگيري از خطر انفجار و اشتعال ، تعويض كپسول هاي گاز بايد با موتور خـاموش و در خارج از محيط سر بسته كارگاهي و بانظارت سرپرست كارگاه و بارعايـت كليـه مقـررات ايمنـي صـورت پذيرد. ماده 56 -هنگام حمل و جابجايي بارها در سرازيري، راننده ليفتراك فقط مجاز به حركت با دنده عقب مي باشد. 

فصل چهارم - ساير مقررات : ماده 57 -نصب لوح فلزي حاوي مشخصات فني بر روي بدنه ليفتراك الزامي است. ماده 58 -رعايت دستورالعمل هاي شركت سازنده براي كليه عمليـات بهـره بـرداري و تعميـرات ليفتـراك الزامي است. ماده 59 -بارهايي كه احتمال ريزش،لغزش و يا سرخوردن آنها وجود دارد ، بايد بطور اطمينان بخشي مهـار و سپس حمل گردند. ماده 60 -قرار دادن بارها برروي يكديگر و يا داخل قفسه ها بايد متناسب با ظرفيـت بـار و اسـتقامت آنهـا باشد. ماده 61 -اخذ تائيديه بازرسي فني و ساليانه ليفتراك ها از شركت سازنده و يا مراكـز رسـمي و معتبـر مـورد تاييد وزارت كار و امور اجتماعي الزامي است. ماده 62 -استفاده از شعله باز براي نشت يابي گاز در ليفتراك هاي گازي اكيدا ممنوع است مــاده 63 -بــا عنايــت بــه مــاده 88 قــانون كــار جمهــوري اســلامي ايــران ؛كليــه وارد كننــدگان ،توليدكنندگان،فروشندگان ، عرضه كنندگان و بهره برداري كنندگان از ماشين هاي ليفتراك مكلف بـه رعايـت استاندارد توليد و موارد حفاظتي و ايمني كه در كتابچه اطلاعات فني لحاظ مي شود، مي باشند. ماده 64 -مسئوليت رعايت مقررات اين آئين نامه بر عهده كارفرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانوني، مكلف به جبران كليه خسارات وارده به زيان ديدگان مـي باشد.  اين آيين نامه مشتمل بر 4 فصل و64 ماده به استناد مواد 85 و 91 قانون كار جمهوري اسـلامي ايران در جلسه مورخ29/8 /1387 توسط شـوراي عـالي حفاظـت فنـي تهِيـه و در تـاريخ 13/11/1387 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است. 

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: