دستورالعمل های بیمارستانی

ايمني عبارت است از توسعه سيستمهايي براي جلوگيري از بروز حوادث، جراحات و ديگر اتفاقات ناگوار در مؤسسات سازماني. اين مفهوم، جلوگيري يا کاهش رخدادهاي ناگوار به وجود آمده براي کارکنان، بيماران يا تجهيزات را نيز در بر ميگيرد به طور تاريخي بيمارستانها محيطهاي غيرايمني براي کار کردن هستند. تجارب نشان داده است که صدمات ناشي از کار در مراکز درماني بسيار بيشتر از کارخانجات صنعتي است.بنابراین کارکنان بيمارستانها بايد تلاش مضاعفي را در جهت حفاظت از خود و همچنين اطمينان از امن بودن محيط براي بيماران ورودي به بيمارستان بکار گيرند.بیمارستان ها دارای بخش های مختلفی (مانند اتاق عمل، رختشویخانه و ... ) هستند که کارهای مربوطه به بیمارستان و یا افراد حاضر در بیمارستان را انجام می دهند.جهت حفظ سلامتی و ایمنی افراد هر بخش ،تابلو دستورالعمل و نکات ایمنی وجود دارد که وظایف،باید ها و نباید ها و روش کار را به افراد متذکر می شود.با استفاده از تابلو دستورالعمل های ایمنی بیمارستانی می توان نکات مهم را به افراد داخل بخش ها اطلاع رسانی کرد تا از بروز حادثه جلوگیری شود.

دستورالعمل بیمارستانی استفاده از وسایل حفاظت فردی اتاق عمل
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل بیمارستانی استفاده از وسایل حفاظت فردی اتاق عمل..
دستورالعمل بیمارستانی بهداشت در واحد رختشویخانه
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل بیمارستانی بهداشت در واحد رختشویخانه کد ک..
دستورالعمل بیمارستانی نکات ایمنی در C.S.R
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل بیمارستانی نکات ایمنی در C.S.R کد کالا عل..
دستورالعمل بیمارستانی آزمایشگاه
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل بیمارستانی آزمایشگاه کد کالا علائم ایمنی ..
دستورالعمل بیمارستانی آسانسورها
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل بیمارستانی آسانسورها کد کالا علائم ایمنی ..
دستورالعمل بیمارستانی رادیولوژی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل وسایل حفاظت فردی در رادیولوژی کد کالا علائم ایم..
دستورالعمل بیمارستانی اتوکلاو آزمایشگاه
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل بیمارستانی اتوکلاو آزمایشگاه کد کالا علائم..
دستورالعمل احتیاطات بیمارستان ها
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل احتیاطات بیمارستان ها کد کالا علائم ایمنی..
دستورالعمل نکات ایمنی واحد لنژ
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل نکات ایمنی واحد لنژ کد کالا علائم ایمنی : ..
دستورالعمل مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی کد کالا علائم ایم..
دستورالعمل مراحل در آوردن وسایل حفاظت فردی
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل مراحل  در آوردن وسایل حفاظت فردی کد کالا ع..
دستورالعمل ایمنی دیگ بخار
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی دیگ بخار کد کالا علائم ایمنی :  H12 ..
دستورالعمل ایمنی الزام استفاده از وسایل ایمنی واحد آشپزخانه
نام محصول علائم ایمنی :  دستورالعمل ایمنی الزام استفاده از وسایل ایمنی واحد آشپزخانه ..