علائم ایمنی خطر مواد قابل انفجار

علائم ایمنی خطر مواد قابل انفجار
کد کالا: 157

نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خطر مواد قابل انفجار

کد کالا علائم ایمنی :  157

*  در صورت درخواست سایز سفارشی تابلو ایمنی برای شما مشتریان عزیز تولید خواهد شد.

*  امکان اضافه شدن لوگو شرکت در گوشه کار بصورت رایگان امکان پذیر می باشد.

*  قبل از تولید طرح هایی نهایی چاپ برای شما ارسال خواهد شد.

مطالب مرتبط :

 
بنظر نمی رسد که ذرات گردوغبار به تنهایی قابل انفجار باشد. اما هرنوع ماده قابل احتراق (وبعضی از مواد که در
شرایط معمول غیرقابل احتراق محسوب میگردند) وقتی که ساختار ذره اي پیدا می کنند یا به فرم پودري در می
آیند به سرعت دچار حریق میگردند. گرد غلات، کودهاي شیمیایی، شکر، زغال و بعضی از فلزات مانند آلومینیوم،
منیزیم و کروم در حالت پودري نمونه هایی از گردانفجار ها می باشند.
درصورتیکه این ذرات دریک فضاي بسته باغلظت مناسب و بصورت معلق درآیند قابلیت انفجار پیدا
میکنند.نیروي حاصله/آزادشده از چنین انفجاري می تواند سبب کشتن وزخمی شدن انسان ویا تخریب ساختمانها
گردد. چنین حوادثی در طول دهه هاي گذشته سبب زخمی شدن صدها نفر گردیده و مرگ افراد زیادي را باعث شده
است.
پنج ضلعی گردانفجار
به زبان ساده، گرد انفجار، احتراق بسیار سریع و یا اشتعال ذرات هنگامیکه در هوا معلق می باشد، تعریف می
شود .علاوه بر مثلث شناخته شده آتش یعنی اکسیژن، حرارت و منبع سوخت (ذرات گردوغبار)، انتشار ذرات
یاد می شود. در deflagration گردوغبار به غلظت و میزان کافی سبب احتراقی سریع می گردد که از آن تحت نام
صورتیکه این واقعه در یک محیط محصوري مانند یک اتاق، ساختمان، وسل و یا تجهیزات فرایندي اتفاق بیافتد،
با افزایشفشار حاصله امکان انفجار فراهم می شود. تمامی پنج فاکتور ذیل پنج ضلعی گردانفجار را تشکیل می
دهد:
آتش و انفجار حاصل از این ذرات قابل انفجار داراي مخاطرات مهلکی برروي سلامتی و ایمنی می باشد. فی
الواقع گردانفجار ها داراي ماهیت مصیبت باري هستند که منجر به مرگ و صدمات ساختاري شدیدي شده و
سوخت(ذرات قابل
احتراق)
انتشار(معلق بودن
ذرات گرد و غبار)
حذف هریک از این عوامل
ازانفجارجلوگیري میکند اما لزوما
سبب حذف اشتعال نمیشود.
اشتعال (ذرات
قابل احتراق)
فضاي محصور
اکسیژن
گرما
سوخت
انتشار
فضاي محصور
درصورتیکه یکی از عوامل این پنج ضلعی حذف شود انفجار رخ نخواهد داد.
پنج ضلعی گردانفجار
 
تاثیرات ویرانگري بروي جامعه ازخود به جا می گذارد. در صورتیکه شرکت یا مجموعه شما در معرض تهدیدات
بالقوه این خطرات قرار دارد هم اکنون تدبیري بیاندیشید تا از عواقب زیانبار آن در امان باشید.
انفجار هاي ثانویه
انفجارهاي ثانویه که عموما بعد از گردانفجارها روي می دهد، نتایج ویرانگرتري را به همراه دارد. انفجار اولیه،
ذرات انباشته شده بیشتري را وارد هوا نموده و یا به سیستمهایی مثل کانال ها، وسل ها و کلکتورها که به این
ذرات آلوده هستند، صدمه وارد می نماید و سبب انتشار مجدد ذرات گرد و غبار در محیط میگردد. در نتیجه،
بواسطه اشتعال احتمالی، ذرات گرد و غبار مضاعفی در محیط آزاد می شود که یک یا چند انفجار بعدي را در پی
خواهد داشت.
بواسطه افزایش حجم و غلظت گرد انفجار هاي انتشار یافته در محیط، این انفجار بسیار مخرب تر از انفجار هاي
اولیه می باشد. بسیاري از مرگ و میرها و صدمات زیانبار حوادث پیشین بواسطه انفجارهاي ثانویه روي داده
است. درمورد بسیاري از گردانفجارها عوامل کارگري و کارفرمایی حتی از حیث وجود چنین خطري در محیط کار خود
مطلع نبوده اند. اما شما در شرایط فعلی نسبت به وجود این مخاطرت آگاهی کافی دارید پسخطر گرد انفجار ها
را جدي بگیرید.
دستورالعمل هاي قابل اجرا
هنگام اعمال تجدید نظر در استاندارد مدیریت مواد شیمیایی (OSHA) سازمان ایمنی و بهداشت حرفه اي
خطرناك، ذرات قابل انفجار را جزء مواد شیمیایی خطرناك تعریف نموده است تا مقررات سیستم هماهنگ
درطبقه بندي و برچسب گذاري مواد شیمیایی را لحاظ نماید. مواد شیمیایی نظیر گرد انفجار ها (GHS) جهانی
باشد. افرادي که در معرض GHS و برچسب گذاري مناسب (MSDS) بایستی داراي برگه هاي اطلاعات ایمنی
گرد انفجار ها قرار می گیرند بایستی براساس استاندارد مدیریت مواد خطرناك، آموزش لازم را در این زمینه دیده
باشند.
29 قرار CFR ذرات قابل انفجاري موجود در تاسیسات حمل غلات تحت پوششالزامات استاندارد 1910.272
نیز داراي استاندارد هایی در این حوزه می باشد: OSHA می گیرد. بعلاوه
29 : نظافت محیط یا در صورت امکان: CFR 1910.22
29 : نظافت انبار ها CFR 1910.176(c)
این مستندات ممکن است بر اماکنی غیر از تاسیسات و سیلوهاي غلات اعمال شود اما نتایج آزمایشگاهی
حاکی از قابلیت انفجار ذرات گرد و غبار می باشد و انباشت گرد انفجار ها در تاسیساتی که داراي سیستم هاي
کنترلی نمی باشد و یا در موقعیتهایی مثل اتاقک سیلوها، زمینه را کاملا براي وجود مخاطرات انفجار یا اشتعال
فراهم می نماید.
 
: (OSH ) 5 قانون ایمنی و بهداشت حرفه اي (a)( قسمت ( 1
بموجب این قانون، که معمولا از آن بعنوان بند استفاده از تجهیزات حفاظت فردي با کاربري چند گانه OSHA
یاد می شود، مستنداتی را در ارتباط با خطرات آتشو انفجار ارائه نموده است.
این بند کارفرما را ملزم می کند که" شریط استخدام فرد را فراهم نموده و بعلاوه محل کار عاري از هر گونه
مخاطرات شناخته شده ایجاد نماید که سبب آسیب هاي فیزیکی جدي و مرگ می شود."
این بند پرسنل و افراد شاغل را ملزم می کند که مطابق با استانداردها، قوانین، قواعد و دستورات ایمنی و
وضع شده و قابل اعمال (OSH) بهداشت حرفه اي عمل نمایند که متعاقب قانون ایمنی و بهداشت حرفه اي
بر عملکرد و رفتار آنها می باشد.
پیروي کرده و OSHA نکته:بیست و پنج ایا لت، پورتریکوو جزایر ویرجین ایالات متحده از طرحهاي تصویبی
استاندارد ها و خط و مشی هاي اجرایی خود را بر اساس آن اتخاذ می نمایند. در بیشتر موارد این ایالت ها
می باشد. معهذا بعضی از ایالت ها OSHA استاندارد هایی را اتخاذ می نمایند که مشابه استاندارد هاي فدرال
استاندارد هاي متفاوتی را اتخاذ می نمایند که بر بسیاري از صنایع مشابه قابل اعمال می باشد و یا ممکن
است رویکرد هاي اجرایی سخت گیرانه تري را در پیشبگیرند.
در ارتباط با گرد انفجار ها : OSHA دیگر استانداردهاي
(Walking-working surface) پیاده روي برروي سطوح در حین انجام کار ،D ١٩١٠ ،تبصره §
1910.38 ، طرح هاي واکنشدر شرایط اضطراري §
1910.94 ، تهویه §
1910.146 ، محوطه هاي محصور که جهت ورود به اخذ مجوز کار نیازمندیم. §
1910.269 ، تولید، انتقال و توزیع نیروي برق §
1910.272 ، تاسیسات حمل غلات §
تجهیزات الکتریکی ،S 1910 ،تبصره §
1910.307 ، موقعیت هاي طبقه بندي شده خطرناك §
مواد خطرناك و سمی ،Z 1910 ، تبصره §
1910.1200 ، مدیریت مواد خطرناك §
که رئوس ( NEP ) اقدام به انتشار مجدد طرح اهتمام ملی در مورد گرد انفجار ها نمود OSHA، در سال 2008
کلی خط مشی و رویه بازرسی از اماکنی که امکان تولید یا جابجایی گرد و غبار در آن وجود دارد را بیان میدارد .
مشخصکرده، این ذرات شامل موارد زیر بوده اما محدود به آنها نمی باشد: OSHA همانطور که
ذرات و گرد و غبار فلزي مثل آلومینیوم و منیزیم ،ذرات و گرد و غبار چوبی(خا ك اره)، زغال سنگ و دیگر ذرات
کربنی، ذرات پلاستیک و افزودنیها، بیو جامدات، دیگر ذرات ارگانیک مثل شکر، آرد، کاغذ، صابون، خون خشک
شده و مواد منسوجاتی خاص.
 
که درآن تجدید نظر بعمل آمده (NEP) دریازدهم مارس 2008 اقدام به انتشار مجدد طرح اهتمام ملی OSHA
بود نمود که اهمیت بازدید ها را گوشزد می کرد و برروي 64 مورد صنعتی که داراي توالی و شدت بیشتر حوادث
مربوط به گردانفجارها بود تمرکز بیشتري داشت.
در ارتباط با طرح اهتمام ملی Epstein Becker Green براساس تالیفی که در اکتبر 2011 توسط شرکت حقوقی
صورت گرفت، بیش از 2600 بازدید از بدو شروع اجراي طرح 2008 صورت گرفت که ( OSHA ) گرد انفجار ها
بیش از 12000 مورد تخلف ثبت گردید که 8500 مورد آن جزء موارد خطرناك طبقه بندي می شد. جرایم فدرالی
آن , 22,738,909 $و جرایم ایالتی آن بر 1,600,000 $بالغ می گردید.
دور ماند و تحت پوشش قرار نگرفت. از OSHA طی این بازدید ها چندین تخلف مربوط به تجمع ذرات از چشم
جمله آنها کلکتور هاي این ذرات که مجهز به تجهیزات مناسب حفاظتی انفجار نبودند و تهویه سیستم هایی که
به یک موقعیت ایمن صورت نمی گرفت.
NFPA استاندارد هاي
شروعی خوب براي مدیریت یا NFPA در راستاي تلاش براي معرفی استاندارد هاي گردانفجارها ، 654
مهندسی یک مجموعه بوده و استاندارد مناسبی براي جلوگیري از وقوع آتش سوزي و گردانفجارها از مرحله
ساخت، پروسستا جابجایی ذرات گردانفجار ها می باشد.
استانداردي است که بصورت همه جانبه طراحی یک سیستم ایمن جمع آوري این NFPA بعبارت ساده تر 654
ذرات را در بر میگیرد و از حیث اسنادي راهنماي خوبی در ارتباط با کلیات گردانفجار ها می باشد و شما را در
مراجعه به سایر اسناد و مدارك مرتبط راهنمایی میکند.
به شرح ذیل شما را در مراجعه به استاندارد NFPA بسته به ماهیت و شدت خطرات موجود، استاندارد 654
مناسب جهت تهویه انفجارها و /یا جلوگیري از آن راهنمایی میکند:
می (deflagration) این استاندارد درباره محافظت در برابر انفجار بواسطه تهویه اشتعال - NFPA 68 §
باشد: این اسناد به تشریح تهویه حادثه انفجار می پردازد. بدین معنا که برروي تجهیزات و سیستمهایی
که کار تهویه گازهاي قابل انفجار و فشارهاي حاصله از عمل اشتعال در یک محیط محصور را بعهده
دارند، تمرکز میکند تا میزان ضایعات مکانیکی و ساختاري را کاهش دهد. ویرایش موجود که در سال
2007 منتشر و در سال 2013 به روز گردید، الزامات سختگیرانه تري را نسبت به چاپ هاي پیشین شامل
میشود که فی الواقع این امر سبب ارتقاء جایگاه آن ازیک راهنماي صرف به یک استاندارد گردید.
این استاندارد درباره سیستمهاي جلوگیري از انفجار می باشد و به شرح محافظت از انفجار ذرات -NFPA 69 §
موجود در کلکتورها در زمانیکه عمل تهویه امکان پذیر نمی باشد، می پردازد و روشهاي ذیل را در ارتباط با
محافظت از انفجار اشتعال پوششمیدهد:
کنترل غلظت اکسید کننده، کنترل تراکم قابل انفجار، جلوگیري از انفجار، محدود کردن فشار احتراق و کنترل
سیستم اطفاء جرقه ها
 
خواننده را به سوي استانداردهاي مناسب صنایع سازنده خاص راهنمایی میکند. NFPA بعلاوه استاندارد 654
متعارف ترین استانداردهاي مورد استفاده در این صنایع به شرح زیر می باشد:
استاندارد جلوگیري از وقوع حریق و گرد انفجار ها در تاسیسات کشاورزي و فرآوري صنایع -NFPA 61 §
غذایی
استاندارد فلزات قابل انفجار -NFPA 484 §
استاندارد جلوگیري از وقوع حریق و گرد انفجار ها در تاسیسات و صنایع چوبی -NFPA 664 §
یک تیم همکاري اجرایی را تشکیل داد تا در جهت ایجاد تغییر NFPA ، استفاده از کدهاي اجرایی: در سال 1995
گزینه هاي کاراتر NFPA در اسناد و تبدیل انها به مدارك کاراتر با کمیته فنی همکاري نماید.از آن زمان به بعد
و اجرایی تري را در به روز کردن استانداردها لخاظ نمود. هنگام استفاده از کدهاي اجرایی جدید، دیگر نیازي نیست
موبه مو پیروي کنیم . NFPA که از جزئیات استاندارد هاي
بهترین راهکار : تمیزکاري مناسب محیط
کاهش یا حذف انباشتگی گردو غبار بواسطه تمیزکاري مناسب محیط یکی از راهکارهاي اولیه در جلوگیري از گرد
انفجارها تلقی می شود. نظافت اصولی در این زمینه در جلوگیري از گردانفجارها ضروري به نظر می رسد. حذف
گردوغبار محیط بواسطه تهویه مناسب، سیستمهاي تنظیف و جمع آوري کارا و یا نظافت دستی در مواقعی که
امکان جمع آوري و تنظیف به روش مکانیزه وجود ندارد، کامل می گردد. در اینگونه محیط ها استفاده از
جاروبرقی و لوازم الکتریکی بایستی از نوع ضدانفجار و ضد جرقه باشد و هرگز از دمنده هاي هواي فشرده نباید براي
تمیزکردن گردوغبار استفاده نمود.
هرگونه نشتی کوچک اما مداوم در یک سیستم تولیدي بایستی مورد توجه قرار گیرد چراکه به مرور زمان سبب
انباشت مقدار زیادي از ذرات میگردد بویژه اگر عملکرد سیستم موجود با افزاش تدریجی فشار همراه باشد.مقدار
کمی از این ذرات می تواند ابرهاي عظیمی از گردوغبار را پدید آورد.(ذرات گردوغبار همیشه دربعضی از فرایندها
وجود دارد.)
بهترین روش در جلوگیري از انباشت گردوغبار پایش مداوم محیط اطراف می باشد. توجه به خطرات و اعمال یک
برنامه اصولی نظافت محیط در حذف خطر انفجار ضروري می باشد.
کارفرمایان بایستی یک رویکرد جامعی را در جلوگیري و کنترل مخاطرات گردانفجارها اتخاذ کنند. بعضی ازاین
قواعد کلی بدین شرح می باشد:
عدم استفاده از هواي فشرده، جاروي خشک و یا دیگر روش هاي تنظیف که گرد انفجارها را در هوا پراکنده میکند §
(یعنی به صورت قابل رویت در می آیند) .
توجه به آموزش پرسنل و برنامه هاي آموزشی در ارتباط با تشخیص و کنترل خطرات گردانفجارها و پیروي از §
دستورالعمل هایی که در جلسات آموزشی ارائه میشود.
 
کنترل و محدود کردن منابع بالقوه احتراق در نواحی انباشت ذرات گردوغبار §
اجراي برنامه مناسب و موثر تنظیف جهت جلوگیري از تجمع ویا کنترل انباشت ذرات برروي لبه ها ،کانال ها §
ودیگر سطوح(انباشت ذرات ریز و کوچک حتی به اندازه
اینچ درصورتیکه برروي سطح کافی انتشار یابد، می تواند
خطر انفجاررا درپی داشته باشد)
تعریف و اعمال یک برنامه مراقبت پیشگیرانه درراستاي حفظ سلامت تجهیزات و کاهشانتشار ذرات فرار §
اطمینان از بکارگیري تجهیزات برقی مناسب در موقعیت هاي خطرناك(کلاس 2) گردانفجارها براساس الزامات §
کدهاي ملی انرژي برق
در جهت جلوگیري از وقوع حریق و انفجار از مرحله ساخت،پروسستا جابجایی ذرات NFPA پیروي از استاندارد 654 §
در ارتباط با گرد انفجارها درصنایع خاص تا آنجایی NFPA گردانفجار ها و همچنین دیگر استاندارد هاي پیشگیرانه
که مقدور باشد.
اطمینان از کنترل مهندسی وطراحی مناسب تجهیزاتی که عملکرد شان با تولید این ذرات همراه است . §
یکی از الزامات ساده اما مهم تنظیف، تعویض فیلتر ها درزمانی است ،(Collector) هنگام ورود ذرات به کلکتور §
که جریان هوا در سیستم به حد فشار متفاوتی از آنچه در دستورالعمل سازنده آمده میرسد. بعلاوه زمانیکه
افت فشار در کلکتور داراي تاثیر منفی بر روي سیستم جمع آوري گرد و غبار وجذب ذرات بوده وسبب نفوذ آن به
تاسیسات می شود،کار تنظیف امري ضروري می باشد.از فیلتر هاي کارتریج دار موجود که داراي عمري طولانی
هستند به مدت دوسال و حتی بیشتر میتوان استفاده نمود.اما در مورد فیلتر هایی که درمحیط هایی با ذرات
سنگین کاربري دارند تعویض فیلتر به کرات صورت می گیرد. نتیجه اشتباهات مکرر در ارتباط با عدم نظافت
محیط،انباشتگی ذرات در قیف کلکتور می باشد. این قیف باید مجهزبه وسیله اي باشدتا در حین پروسه تنظیف
فیلتر، سبب تخلیه و جدایشذرات به درون یک مخزن یا محفظه نگهداري جداگانه گردد. تخلیه این محفظه ها نیز
از اهمیت بالایی برخوردار است تا از بازگشت ذرات به قیف جلوگیري شود.نشست ذرات در قیف ، ریسک بالقوه
اي از اشتعال و انفجار را ایجاد نموده و کارایی سیستم جمع آوري گرد و غبار را تحت تاثیر قرار می دهد.
آنچه که شما و شرکت مربوطه در جهت شناسایی خطرات موجود می توانید انجام دهید:
یک ارزیابی خطر جامع و فراگیردر شناسایی و حذف فاکتور هاي موثر در انفجار ضروري می باشد. ارزیابی خطر یک
روند رسمی و اداري است اما بسیار حائز اهمیت است که هر فرد روزانه بصورت غیررسمی آنرا در محیط کاري خود
انجام دهد.
همیشه مواظب تجمع ذرات گرد و غبار با شید. این کار نباید صرفا در محیط هاي باز صورت پذیرد و تمامی
قسمتها از جمله بالا ،پایین ، قسمت هاي پشتی ،داخل محفظه هاي انبارش ، کانال ها و غیره را نیز شامل
میشود.
منابع اشتعال را چک نمایید. تنها دو نمونه از گردو غبار ها همزمان در مجاورت با هوا دچار حریق(خود
اشتعالی)میشوند اما اکثریت آنها نیازمند قرار گرفتن در مجاورت عامل دیگري از منبع اشتعال می باشند.منابع
احتمالی اشتعال شامل موارد زیر می باشد:
شعله هاي باز: جوش، برش، کبریت و غیره §
یاتاقانها، هیتر ها و غیره ... ،(Dryers) سطوح داغ : خشک کننده ها §
 
گرما و حرارت ناشی از ضربات مکانیکی §
تخلیه هاي الکتریکی (راه اندازي سوئیچ ها و پریزها) §
تخلیه هاي الکتروستاتیکی §
سوختن(بدون شعله و همراه دود) و اشتعال ذرات گرد و غبار §
سیگار، پیپ و... §
بایستی خطرات مربوط به ذرات گرد و غباردر تاسیسات خودرا پیدا نموده و سعی در حذف آن از محیط کار خود
باشید. همانطور که یک روز کاري را سپري میکنید سئوالاتی از این قبیل از خودتان بپرسید:
آیا تا جایی که امکان دارد از جاروبرقی بجاي دمنده ها و جارو ب کردن گرد انفجار ها استفاده می شود؟ §
آیا هیچ وسیله الکتریکی در محیط هاي خطرناك ذرات و بخار نصب شده اند؟ در صورت مثبت بودن آیا §
کد هاي ملی انرژي برق)، فصل پنجم در باره موقعیت هاي خطرناك، در مورد ) NEC الزامات موجود در
این تاسیسات رعایت شده است.
آیا تنظیف روتین انباشت گرد انفجار ها از موقعیت ها ي فوقانی نظیر سقفهاي کاذب، قفسه ها و ... §
انجام میگیرد؟
آیا از انباشت ذرات هادي و فلزي در محیط اطراف یا برروي تجهیزات الکتریکی و یا از ورود آنها یه این §
محوطه جلوگیري بعمل می آید؟
در چه موقعیت هایی این ذرات ممکن است تجمع پیدا کند که ما متوجه آن نشویم؟ §
گرد ریزه هاي چوبی به مرور زمان دچار فساد شده وازحرارت حاصله می توان بعنوان منبع احتمالی §
اشتعال نام برد. آیا این امر مورد توجه قرار گرفته است؟
Innocent- گردانفجار ها از جمله حوادثی بشمار می آیند که به نظر می رسد بدون علت خاصی روي میدهند
(looking disaster)
هر فردي در محیط کار خود بایستی از این خطرات بالقوه آگاه باشد و تمام تدابیر احتیاط آمیز را پیشه کند تا
مطمئن شود که محیط کار در برابرگرد انفجارهاي ناگهانی و سایر خطرات آن ایمن میباشد.
در ارتباط با محافظت در برابر گرد انفجارها، اولین قدم در تجزیه و تحلیل خطر این است که قابلیت انفجاري ذرات
را مشخص نماییم. بسیاري از آزمایشگاه هاي تجاري هزینه کمتري را براي تشخیص قابلیت انفجاري ذرات طلب
(Pmax) و افزایش حداکثري فشار (Kst) می کنند. درصورت مثبت بودن نتیجه تست، بایستی شاخص انفجار
که یک تست استاندارد براي تعیین قابلیت انفجار ) ASTM E 1226- ذرات گرد و غبار با استناد به استاندارد 10
ابرهاي گرد و وغبار می باشد) تعیین شود.
را در اختیار تامین کننده تجهیزات جمع آوري این ذرات قرار دهید تا بطور Pmax و Kst شما بایستی میزان
صحیح تناسب سیستم تهویه و اطفاء را برآورد نماید. هر گونه اشتباه در تهیه این اطلاعات ،هزینه شما را بالا
در نظر Pmax و Kst خواهد برد. زیرا تامین کننده تجهیزات مجبور است بدترین حالت ممکن را در مورد میزان
 
10 
بگیرد و یا حتی از ساخت تجهیزات مورد نظر خودداري نماید. هر گونه سهل انگاري در ارتباط با ایمنی جان افراد ،
مسئولیت بسیار زیادي را متوجه سازندگان و خریداران تجهیزات مینماید.
0 باشند، قابل انفجار تلقی میشود و Kst واقعیت این است که اگر شاخص انفجار ذرات گرد و غبار بیشتر از
در یک تاسیسات، به وجود ذراتی با OSHA تقریبا اکثر ذرات در این تقسیم بندي قرار میگیرند. در صورتیکه
بسیار پایین اما بدون تجهیزات حفاظتی انفجار پی ببرد، مدیریت را به بازپرسی احضار خواهد کرد. این Kst شاخص
در سال 2008 روي OSHA(NEP) یکی از بزرگترین تغییراتی است که در معرفی و شناساندن طرح اهتمام ملی
داد.
 

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: