علائم ایمنی مواد شیمیایی زیان آور

علائم ایمنی مواد شیمیایی زیان آور
کد کالا: 122

نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی مواد شیمیایی زیان آور

کد کالا علائم ایمنی :  122

*  در صورت درخواست سایز سفارشی تابلو ایمنی برای شما مشتریان عزیز تولید خواهد شد.

*  امکان اضافه شدن لوگو شرکت در گوشه کار بصورت رایگان امکان پذیر می باشد.

*  قبل از تولید طرح هایی نهایی چاپ برای شما ارسال خواهد شد.

مطالب مرتبط :

ایمنی کار با مواد شیمیایی
کارکردن با مواد شیمیایی بسته به ماهیت مواد به کار رفته و ابزارهاي مورد استفاده می تواند متضمن خطرات
مختلفی باشد . این خطرات می تواند فقط متوجه فردي باشد که با ماود شیمیایی سرو کار دارد یا سلامت سایر افراد
جامعه را به خطر بیندازد و یا باعثآلودگی هاي زیستمحیطی شود .
آگاهی و شناخت این عوامل خطر آفرین و تهدیدکننده سلامتو اندیشیدن تمهیدات و شیوه هاي پیشگیري از بروز
مخاطرات مقدمه اي بر برقراري نظام ایمنی می باشد .
هدف از برقراري سیستم ایمنی هنگام کار با مواد شیمیایی فراهم ساختن شرایط محیط کار بصورتی است که همه
کارکنان بتوانند تحت ان شرایط با حداکثر ایمنی ممکن به کار خود ادا مه دهند و تجهیزات ومواد موجود در محیط
کار و وضعیتمطلوب خود را داشته و دچار خسارات مختلفنگردند .
راههاییقرار گیري در معرضمواد شیمیایی
راههایی قرار گیري در معرضمواد شیمیایی خطرناكممکن استبه شرح ذیل باشند :
1. تنفس
2. تماسبا پوست
3. بلعیدن
4. فرورفتن سوزن
5. از طریق پوستآسیب دیده
اثرات حاد یا مزمن مواد بر افراد در معرضمواد شیمیایی
- سرطانزا: مواد مسبب سرطان یا مشکوكبه سرطان
- محرك : موادي که سببالتهاب پوست و چشم می شود .
- خورنده : موادي که سببتخریب غیرقابل برگشت بافتهاي زهده می شود .
- حساسیت زا : ترکیباتی که حساسیتافراد را در برابر مواد افزایشمی دهد .
- سموم تولید مثل : موادي که داراي پتانسیل اثر بر سیستم تولید مثل مردان ، زنان و یا رشد جنین میشود .
 
- عاملهاي موثر بر ارگانهاي خاص: موادي که بر ارگانهاي خاصبدن(کبد، کلیه ، خون و...) اثر می کنند .
حمل و نقل دستی و انبار کردن مواد شیمیایی
شیوه صحیح نگهداري و حمل مواد شیمیایی یکی از مطالب بسیار با اهمیت است.مواد شیمیایی که به شیوه
ناصحیح در کنار همدیگر نگهداري می شوند ممکن است با همدیگر واکنشداده و محصولات خطرناكتولید
کنند.گاهی اوقات نگهداري ناصحیح مواد شیمیایی علاوه بر آلودگی، باعث هدررفتن مواد و کاهشخواصو اثرات
مواد شیمیایی می شود :
1. انتقال و باز و بسته کردن بسته ها و جداسازي مواد باید توسط افراد آموزشدیده در محل هایی که کمترین خطر
اشتعال و و اکنشرا ایجاد می کند انجام شود .
2. مواد شیمیایی خریداري شده را حتماً در محیط آزمایشگاه از فروشنده تحویل بگیرید.
3. در صورت استفاده از ظروف شیشه اي براي حمل و نقل مواد، درب آن محکم و غیرقابل نشتبوده و در یک
ظرف نشکن دیگري قرار داده شود.
4. در صورت امکان، حمل و نقل مواد شیمیایی با وسایل حمل و نقل عمومی انجام نشود.
5. ساختار کانال ها و لوله کشی باید با موادي که توسط آنها منتقل می شود سازگار باشد .
6. قبل از استفاده از مواد شیمیایی باید اطلاعاتی که براي دفع سمیت آناه نیاز است جمع آوري گرددو مواد
شیمیایی واکنشدهنده و ناسازگار نباید مجاور هم باشند .
7. مواد اشتعال زا و اکسیدکننده نباید نزدیکهم انبار شوند .
8. از نگهداري اسیدها در مجاورت بازها یا فلزات فعال مانند سدیم- پتاسیم و منیزیم خودداري کنید.
9. از نگهداري جامدات یا اسیدهاي اکسیدکننده در مجاورت اسیدهاي آلی و مواد قابل اشتعال اجتناب نمائید.
10 . از نگهداري موادي که با آب واکنشمی دهند در اطراف سینکدستشویی یا نزدیکی محلولهاي آبی خودداري
کنید.
11 . از نگهداري اسیدها در مجاورت موادي که در تماس با آنها گازهاي سمی تولید می کنند اجتناب کنید (مانند
سدیم سیانید- سولفید آهن)
12 . اسیدنیتریکنباید در مجاورت سایر اسیدها باشد مگر اینکه محل خاصی براي نگهداري آن در نظر گرفته شود .
13 . اسید پیکریکبهتر است براي پیشگیري از شوك انفجار مرطوب باشد و باید جدا از مواد آلی یا سایر اسیدها
نگهداري شود .
14 . تاریخ ورود مواد شیمیایی و تاریخ باز شدن آن ثبت گرددو برچسب گذاري ظروف براي مشخصشدن محتویات
آنها انجام شود باید مواد بدون برچسب و مواد نامشخصحذف گردد.
15 . ذخیره مواد شیمیایی به ترتیب حروف الفبا براي ماود شیمیایی با کلاسخطر یکسان مجاز است .
- کلاسخطر شامل مواد قابل انفجار ، گازها ، مایعات قابل اشتعال ، جامدات قابل اشتعال ، مواد اکسید کننده و
پراکسیدهاي آلی ،مواد سمی و بیولوژیک، مواد رادیواکتیو ، مواد خورنده ، دیگر مواد خطرناك می شود .
 
سیلندرهاي گاز فشرده
خطرات ناشی از وجود سیلندرهاي حاوي گاز فشرده به دو صورت شیمیایی یا فیزیکی ممکن است باشد .
-آزاد شدن ناگهانی حجم زیادي از یکگاز در محیط می تواند سبب کم شدن اکسیژن موجود در هوا و متعاقب آن
ایجاد خفگی در افراد حاضر در آزمایشگاه نماید.
-بعضی از گازهاي موجود در آزمایشگاه به دلیل قابلیت زیاد اشتعال پذیري شان ممکن است سبب آتشسوزي در
محیط شوند.
-در صورتی که شیر خروجی در اثر ضربه به سیلندرها آسیب دیده باشد، احتمال بروز صدمات جبران ناپذیر وجود
دارد.
توجه :
-1 به منظور محافظتاز شیر سیلندر، حتماً موقع حمل و نقل درپوشمحافظ شیر بسته شده باشد.
-2 سیلندر گاز فشرده، با وسیله اي مناسب(زنجیر یا تسمه اي محکم) به دیوار ثابت شود.
-3 جابجایی سیلندرهاي گاز فشرده، باید بوسیله دوچرخه مخصوصآن که مجهز یه زنجیر محافظ سیلندر است
انجام شود .
-4 سیلندرها را در مسیر تردد عمومی قرار ندهید.
-5 سیلندرهایی که حاوي گازهاي قابل اشتعال هستند در مکانی دور از شعله ( چراغ بونزن) و گرم کننده هاي
برقی (هات پلیت) بگذارید.
-6 براي اطمینان از نوع گاز موجود در سیلندر، به رنگسیلندر اعتماد نکنید، بلکه حتما بٌرچسپ سیلندر را
بررسی کنید.
-7 با توجه به نوع گاز سیلندر، تنها از شیر تنظیم کننده(رگولاتور) مخصوصبه آن گاز استفاده کنید.
-8 شیرهاي خروجی در مواقعی که لازم نیست باید بسته باشد.
دستور العمل ایمنی مواد شیمیایی:
(MSDS) 1. برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی را مطالعه نمایید
2 .تمام مواد شیمیایی باید داراي برچسب معرفی کننده ماده شیمیایی باشند
3 .همیشه دستورات وتوصیه هاي کارخانه سازنده ماده شیمیایی را رعایت نمایید.
4 .مواد شیمیایی آتش گیر را دور از گرما،نور مستقیم آفتاب وشعله نگه دارید.
5 .در مناطقی که خطر انفجار واشتعال دارد سیگار نکشید.
6. مواد شیمیایی سمی حتما باید در محلی نگهداري شوند که داراي سیستم تهویه باشد.
7. هنگام استفاده از هر گونه ماده شیمیایی حتما از وسایل حفاظت فردي استفاده نمایید.
 
8. از نگهداري مواد شیمیایی در کنار دستگاههاي برقی وجرقه زا خودداري کنید
9. ظروف نگهداري مواد شیمیایی باید از مواد مقاوم در برابر خوردگی وآتش گیري باشند
10 . هر گونه آلودگی محل کار به مواد شیمیایی را سریعا پاك کرده ومواد پاك کننده را سریعا دور بیندازید.
11 . در محل نگهداري مواد شیمیایی حتما وسایل اطفا حریق نصب کنید.
12 . پرسنل باید آموزشهاي لازم در مواقع بروز حوادث را فرا گیرند.
13 . شماره تلفنهاي اضطراري در محل نگهداري مواد شیمیایی وانبارها نصب شود.
14 . حتما دوش اضطراري در محل انبارهاي مواد شیمیایی نصب شود.
15 . چشم شوي اضطراري باید در فواصل مشخص ومعین مطابق دستور سازنده مهیا شود
16 . تابلوهاي هشداردهنده وایمنی در نقاط مختلف انبار نظیر در ورودي و دیوار هاي انبار حتما نصب شود.
17 . محل نگهداري کپسولهاي آتش نشانی وفایر باکس مشخص ودر دسترس باشد.
18 . راههاي ورودي وخروجی مجزا باشند.
19 . تابلو هاي راهنماخروج اضطراري حتما در محل نصب شود.
20 . پرسنل آموزشهاي لازم در زمان بروز حوادث را گذرانده باشند
Safety in Academic chemistry laboratories volume 1
published by the American chemical society
Joint board-council committee on chemical safety

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: