علائم ایمنی خروج اضطراری

تاريكي و دود پديده هايي ناخوشايند و آغازي بر يك بحران در راه. براي مقابله با تاريكي از برق عادي و در صورت قطع آن از برق اضطراري استفاده مي شود ولي بعد چه؟ در فاصله زماني قرار گرفتن ژنراتور اضطراري در مدار چه بايد كرد؟ چه مقدار ميتوان به عملكرد بموقع ژنراتور اضطراري متكي بود؟ آيا چراغهاي اضطراري در دود كارآي دارد؟ براي تخليه سريع افراد در تاريكي ودود چه راه حلهائي وجود دارد؟با تابلوهای خروج اضطراری شبنما در هنگام حادثه مسیر ایمن را نشان دهید .برچسب شبنما بعد از تابش نور به آن، نور را در خود ذخیره می کند و در تاریکی، نور ذخیره شده را بازتابش می کند. تفاوت این جنس با شبرنگ در این است که در جنس شبرنگ اگر منبع نور  قطع شود، تابلو نیز بازتابشی ندارد ولی در این جنس حتی بعد از قطع جریان نور، تابلو قادر است نور دخیره شده را بازتابش کند. این جنس را اصطلاحا فتولامینسنت می گویند و جهت طراحی سیستم های خروج اضطراری از آن استفاده می کنند.

در تصاویر زیر،  اعدادی که در زیر هر علامت نشان داده شده است، کد محصول می باشند. فرم سفارش محصولات

جستجو

تابلو خروج چپ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج چپ کد کالا علائم..
تابلو خروج راست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج راست کد کالا علا..
تابلو خروج پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج پایین کد کالا عل..
تابلو خروج راست پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج راست پایین کد کا..
تابلو خروج راست بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج راست بالا کد کال..
تابلو خروج چپ بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج چپ بالا کد کالا ..
تابلو خروج چپ پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج چپ پایین کد کالا..
تابلو خروج بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج بالا کد کالا علا..
تابلو خروج اضطراری هنگام آتش سوزی چپ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری هنگام آتش سوزی چپ ..
تابلو خروج اضطراری هنگام آتش سوزی راست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری هنگام آتش سوزی راست ..
تابلو خروج اضطراری هنگام آتش سوزی بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری هنگام آتش سوزی بالا ..
تابلو خروج اضطراری هنگام آتش سوزی پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری هنگام آتش سوزی پایین..
تابلو خروج اضطراری هنگام آتش سوزی چپ بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری هنگام آتش سوزی چپ با..
تابلو خروج اضطراری هنگام آتش سوزی چپ پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری هنگام آتش سوزی چپ پا..
تابلو خروج اضطراری هنگام آتش سوزی راست پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری هنگام آتش سوزی راست ..
تابلو خروج اضطراری هنگام آتش سوزی راست بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری هنگام آتش سوزی راست ..
تابلو خروج
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج کد کالا علائم ای..
تابلو خروج راه پله راست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج راه پله راست کد ..
تابلو خروج راه پله چپ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج راه پله چپ کد کا..
تابلو خروج راه پله چپ بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج راه پله چپ بالا ..
تابلو خروج راه پله چپ پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج راه پله چپ پایین ..
تابلو خروج راه پله راست پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج راه پله راست پایین ..
تابلو خروج راه پله راست بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج راه پله راست بالا ..
تابلو خروج معلولین راست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج معلولین راست کد ..
تابلو خروج معلولین چپ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج معلولین چپ کد کا..
تابلو خروج معلولین بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج معلولین بالا کد ..
تابلو خروج معلولین پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج معلولین پایین کد..
تابلو خروج معلولین راست پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج معلولین راست پایین ..
تابلو خروج معلولین راست بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج معلولین راست بالا ..
تابلو خروج معلولین چپ بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج معلولین چپ بالا ..
تابلو خروج معلولین چپ پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج معلولین چپ پایین ..
تابلو خروج اضطراری راست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری راست کد ..
تابلو خروج اضطراری چپ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری چپ کد کا..
تابلو خروج اضطراری بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری بالا کد ..
تابلو خروج اضطراری پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری پایین کد..
تابلو خروج اضطراری راست پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری راست پایین ..
تابلو خروج اضطراری راست بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری راست بالا ..
تابلو خروج اضطراری چپ بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری چپ بالا ..
تابلو خروج اضطراری چپ پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج اضطراری چپ پایین ..
تابلو به سمت محل تجمع ایمن چپ
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی به سمت محل تجمع ایمن چپ کد کالا علائم ایمنی :..
تابلو به سمت محل تجمع ایمن راست
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی به سمت محل تجمع ایمن راست کد کالا علائم ایمنی..
تابلو به سمت محل تجمع ایمن پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی به سمت محل تجمع ایمن پایین کد کالا علائم ایمن..
تابلو به سمت محل تجمع ایمن بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی به سمت محل تجمع ایمن بالا کد کالا علائم ایمنی..
تابلو به سمت محل تجمع ایمن راست بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی به سمت محل تجمع ایمن راست بالا کد کالا علائم ..
تابلو به سمت محل تجمع ایمن راست پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی به سمت محل تجمع ایمن راست پایین کد کالا علائم..
تابلو به سمت محل تجمع ایمن چپ پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی به سمت محل تجمع ایمن چپ پایین کد کالا علائم ا..
تابلو به سمت محل تجمع ایمن چپ بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی به سمت محل تجمع ایمن چپ بالا کد کالا علائم ای..
علائم ایمنی خروج پله فرار راست پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج پله فرار راست پایین ..
علائم ایمنی خروج پله فرار چپ پایین
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج پله فرار چپ پایین ..
علائم ایمنی خروج پله فرار راست بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج پله فرار راست بالا ..
علائم ایمنی خروج پله فرار چپ بالا
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج پله فرار چپ بالا ..
علائم ایمنی در هنگام حریق از پلکان استفاده کنید
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی در هنگام حریق از پلکان استفاده کن..
علائم ایمنی شمارشگر طبقات
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی شمارشگر طبقات کد کالا..
علائم ایمنی شمارشگر طبقات (زیر زمین)
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی شمارشگر طبقات (زیر زمین) ..
علائم ایمنی شمارشگر طبقات (همکف)
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی شمارشگر طبقات (همکف) ..
علائم ایمنی خروج فلش
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج فلش کد کالا علائ..
علائم ایمنی خروج جهت
نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی خروج جهت کد کالا علائ..