علائم خروج اضطراری

تاريكي و دود پديده هايي ناخوشايند و آغازي بر يك بحران در راه. براي مقابله با تاريكي از برق عادي و در صورت قطع آن از برق اضطراري استفاده مي شود ولي بعد چه؟ در فاصله زماني قرار گرفتن ژنراتور اضطراري در مدار چه بايد كرد؟ چه مقدار ميتوان به عملكرد بموقع ژنراتور اضطراري متكي بود؟ آيا چراغهاي اضطراري در دود كارآي دارد؟ براي تخليه سريع افراد در تاريكي ودود چه راه حلهائي وجود دارد؟با تابلوهای خروج اضطراری شبنما در هنگام حادثه مسیر ایمن را نشان دهید .برچسب شبنما بعد از تابش نور به آن، نور را در خود ذخیره می کند و در تاریکی، نور ذخیره شده را بازتابش می کند. تفاوت این جنس با شبرنگ در این است که در جنس شبرنگ اگر منبع نور  قطع شود، تابلو نیز بازتابشی ندارد ولی در این جنس حتی بعد از قطع جریان نور، تابلو قادر است نور دخیره شده را بازتابش کند. این جنس را اصطلاحا فتولامینسنت می گویند و جهت طراحی سیستم های خروج اضطراری از آن استفاده می کنند.

علائم ایمنی خروج
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : سایز تابلو ایمنی (سانتیم..
علائم ایمنی خروج راست
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : سایز تابلو ایمنی (سانتیم..
علائم ایمنی خروج پایین
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : سایز تابلو ای..
علائم ایمنی خروج راست پایین
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : سایز تابلو ای..
علائم ایمنی خروج راست بالا
  علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : ..
علائم ایمنی خروج چپ بالا
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : سایز تابلو ایمنی (س..
علائم ایمنی خروج چپ پایین
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : سایز تابلو ای..
علائم خروج بالا
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : س..
علائم ایمنی خروج هنگام آتش سوزی چپ
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : سایز تابلو ای..
علائم ایمنی خروج اضطراری هتگام آتش سوزی بالا
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : سایز تابلو ای..
علائم ایمنی خروج اضطراری هتگام آتش سوزی چپ بالا
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : سایز تابلو ای..
علائم ایمنی خروج اضطراری هنگام آـش سوزی چپ پایین
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : سایز تابلو ای..
علائم ایمنی خروج فلش
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : سایز تابلو ای..
علائم ایمنی خروج فلشدار
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : س..
علائم ایمنی خروج اضطراری هنگام آتش سوزی
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : سایز تابلو ای..
علائم ایمنی خروج اضطراری
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : سایز تابلو ایمنی ..
علائم ایمنی خروج اضطراری
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : سایز تابلو ایمنی ..
علائم ایمنی خروج اضطراری
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : سایز تابلو ایمنی ..
علائم ایمنی خروج اضطراری
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : سایز تابلو ایمنی ..
علائم ایمنی خروج راه پله راست
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : س..
علائم ایمنی خروج راه پله چپ
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : س..
علائم ایمنی خروج معلولین راست
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : س..
علائم ایمنی خروج معلولین چپ
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : س..
علائم ایمنی خروج معلولین بالا
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : س..
علائم ایمنی خروج معلولین پایین
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : س..
علائم ایمنی خروج اضطراری راست
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : س..
علائم ایمنی خروج اضطراری چپ
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : س..
علائم ایمنی خروج اضطراری بالا
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : س..
علائم ایمنی خروج اضطراری پایین
علائم ایمنی شبنما/علائم ایمنی خروج : س..