علائم دسته بندی و انبار

آشنایی با مواد شیمیایی :

برای انجام بیشتر آزمایش های شیمی به مواد شیمیایی احتیاج دارید که کار کردنبا این مواد به دقت و احتیاط بسیار نیاز دارد قبل از مصرف مواد شیمیایی به

نکات زیر توجه کنید:

1- تمام ظرف حاوی مواد شیمیایی دارای برچسب(علائم ایمنی) هستند که نام و مشخصات مواد بر روی آنها نوشته شده اند.

2-اگر برچسب علائم ایمنی و یا نام و مشخصات مواد یک ظرف حاوی مواد شیمیاییکنده شده است و شما نمی دانید آن ماده چیست هرگز از آن استفاده نکنید.

3-قبل از برداشتن هر ماده ار ظرف به برچسب ایمنی و یا علائم ایمنی درج شده بر روی آن دقت فرمایید.

علائم ایمنی توصیه های نگهداری مواد شیمیایی
  هشدارها و علائم ایمنی(برچسب ایمنی) براي اينكه بتوانيم در برخورد با مواد خطرناك، بخ..