علائم ایمنی سطوح و اشیا را مرتبا ضد عفونی کنید

علائم ایمنی سطوح و اشیا را مرتبا ضد عفونی کنید
کد کالا: 397

نام محصول علائم ایمنی :  علائم ایمنی سطوح و اشیا را مرتبا ضد عفونی کنید

کد کالا علائم ایمنی :  397

safety sign Clean and disinfect frequently
 touched object & surfaces

جدول فنی مشخصات تابلوهای ایمنی
کد سایز ابعاد(cm)     کد برچسب توضیحات برچسب    کد تابلو توضیحات تابلو
S 7*10   D برچسب روزرنگ-ضد آب   G ورق گالوانیزه از 0.6 الی 2 میلیمتر ضخامت(فولاد امیرکبیر کاشان)
A 10*15   R برچسب شبرنگ-ضد آب-بهمراه رفلکس نور   H ورق پی وی سی 2الی 10 میل-ضد آب-قابلیت انعطاف پذیری
O 15*20   P برچسب شبنما-ضد آب-قابلیت جذب نور و نور دهی 6 ساعت به بالا   Z فریم الکترواستاتیک-ضخامت 1.5 میل-رنگ کوره ای-دارای لبه برگشته
M 20*30   X بنر -ضد آب-بهمراه پانچ   K ورق پلکسی 1 الی 10 میل-دارای رنگ بندی-ضد آب-مستحکم-قابلیت برش لیزر
C 30*40   Y کاغذ گلاسه بهمراه لمینت   V شاسی چوب-ضخامت 10 میل-نصب آسان به دیوار
N 40*50   W برچسب شیشه ای-ضد آب   AL آلومینیوم 1 الی 10 میل-ضد آب-دوام بالا در برابر محیط بیرونی
L 50*60  

جهت تماس و یا ارسال سفارش :

تلگرام ،واتس آپ: 09125480830

تلفن : 02144059138-02188422701

فکس:02188457787

B 60*100  
Q سفارشی  

*  در صورت درخواست سایز سفارشی تابلو ایمنی برای شما مشتریان عزیز تولید خواهد شد.

*  امکان اضافه شدن لوگو شرکت در گوشه کار بصورت رایگان امکان پذیر می باشد.

*  قبل از تولید طرح هایی نهایی چاپ برای شما ارسال خواهد شد.

* برای انتخاب بهتر تابلوهای مورد نظر و رفع سوالات خود می توانید با همکاران ما بصورت 24 ساعته مشاوره دریافت کنید.(02144059138)

(هدف و آرزوی مجموعه ایمن ساین روزی ایمن و بدون حادثه برای شماست.)

مطالب مرتبط :

 

مقدمه:

در بحث ضد عفونی کردن و فرآیند استریلیزاسیون دسته بندي هاي مختلفی مطرح شده اسـت کـه از جملـه آنهـا می توان به طبقه بندي براساس محل و طیف مورد مصرف اشاره نمود که شامل مباحث دست، پوست، ابزار و در آخر هم سطوح می تواند باشد که با توجه به استفاده مراکز بهداشتی و درمانی آسان ترین و بهتـرین انـواع طبقـه بندي را مشخص نموده است؛ براي تهیه یک پروتکل استفاده از ضد عفونی کننده ها چنیندسته بندي کاربردي و در دسترس می تواند به عنوان یک مرجع مورد استفادة مراکز فوق الذکر باشد.دست:از آن جهت که در مورد دست بحث استریلیزاسیون نمی تواند مطرح باشـد پـس بـراي اطمینـان و جلـوگیري از عفونت هاي احتمالی استفاده از موادي که کم ضرر و وسیع الطیف این عمل را انجام داده و یک ضدعفونی سطح بالا انجام دهند مورد نیاز است:1.الکل: اولین و پرکاربردترین ضدعفونی کننده در بحث دست است که در بحث ضدعفونی دست اتیل الکـل و ایزوپروپیل الکل در محدوده غلظت 90-60% در بین پرسنل بخش هاي بهداشتی و درمانی مقبولیت دارنـد. الکـل ها در دسته ضدعفونی کننده ها (Antiseptics)هستند.در کشور ایران نیز در اکثر مراکز بهداشتیو درمانگاههااز الکل براي ضدعفونی دست استفاده می شود. البته ایـن ماده براي ضدعفونی کردن وسائل از جمله ترمومتر واندوسکوپ مورد استفاده قرار می گیرد.2.کلرهگزیدین: تمایل اتصال بالایی به پوست و غشاهاي مخاطی دارد، به همین دلیل براي ضـدعفونی موضـعی سطح پوست، زخم ها وسایر مصارف پزشکی کاربرد دارد.در PHهاي بالا رسوب و در PHهاي پایین ناپایدار است.محلول هاي الکلی کلرهگزیدین براي ضدعفونی دست پرسنل استفاده می شود.اما باید توجه که این محلول یک ضدعفونی کننده سطح پایین است.3.ید: یک میکروب کش قوي است که روي تمام میکروارگانیزم ها مؤثر است.در دسته گندزداهاي سطح متوسط قرار دارد و شامل سه گروه محلول هاي آبی خـالص، محلـول هـاي الکلـی و ترکیبات یدوفوریک مثل بتادین می باشد.دوز بالاي ید چنانچه وارد حفرات بدن شود معمولا بسیار سمی است.اطلاعات تولید کنندگان نشان می دهد که یدوفورهاي تجاري اسپورسیدال نیستند اما باکتریسیدالهستند.٢استفاده از بتادین براي شستشوي دست زمانی در گذشته رایج بود اما بهدلیل تأثیرات منفی، طیف اثر کمتر )عـدم وسیع الطیف بودن( و ایجاد فعالیت بیش از حد در اندامهاي غددي و بیماري گواتر امـروزه کمتـر مـورد اسـتفاده قرارمی گیرد.-در نتیجه با توجه به مطالب بالا بهترین ماده براي ضدعفونی و شستشوي دست همان طور که امروزهرواج یافته الکل است که از مزایاي استفاده از آن عدم ایجاد مقاومت میکروبی و سـازگاري بیشـتر و سـلامت بیشـتر دسـت پرسنل است که حتی می تواند در ترکیب با سایر مواد شیمیایی به عنوان یک ژرمیسید وسیع الطیف نیز عمل کند.پوست:براي پوست هم می توان از همان ترکیبات مناسب براي دستاستفاده نمود.الکل:به جهت اثر سریع و تأثیر بیشتر آن در استفاده از ضدعفونی هاي پوست از آن استفاده مـی شـود کـه البتـه استفاده آن به تنهایی به جهت فرار بودن و وسیع الطیف نبـودن منسـوخ گشـته و در مراکـز بهداشـتی اسـتفاده از ژرمیسیدهاي با بیس الکل امروزه رواج پیدا کرده است.بتادین :این ماده از سال هاي پیش تاکنون همچنان به عنوان یک ضدعفونی کننده موثر براي پوست مطـرح اسـت که البته در ناحیه مخاط هم قابل کاربرد می باشد.طبقه بندي ابزار و وسائل:به سه دسته وسایل بحرانی، نیمه بحرانی و غیربحرانی تقسیم بندي می شوند.وسایل بحرانی:آن دسته از ابزاریا وسایلیکه در صورت آلودگی با هر میکروارگانیزم از جمله اسـپور بـاکتري هـا خطـر بـالاي ایجاد عفونت داشته باشند پس بسیار ضروري است که استریل شوند.این مواردشامل وسایل جراحی، کاتترهاي قلبی، ادراري و وسایل کاشتنی هستند که عمومـاً بـه صـورت اسـتریل خریداري می شوند.در صورت نیاز به استریل کردن می توان از روش استریلیزاسیون بخار و در صورت حساس بودن بـه حـرارت از اتیلن اکساید یا گاز پلاسماي پراکسید هیدروژن براي این منظوراستفاده کرد.البته بندرت هم می توان از استریل کننده هاي شیمیایی براي استریل کردن استفاده نمود که در اینموارد باید ابتدا مواد آلی و معدنی به خوبی از روي ابزار پاك شده باشد.از گلوتارآلدئید خالص بعنوان نمونه چنین استریل کننده هاي شیمیایی می توان نام برد.٣وسایل نیمه بحرانی:از وسائلی که در تماس با غشاهاي سلولیو مخاطات و پوست غیرسالم اند میتوان از آنها به عنوان وسائل نیمـه بحرانی نام برد. وسایل درمانی تنفسی و بیهوشی، آندوسکوپ ها، تیغه لارنگوسکوپ، پروب هاي مـانومتر مـري، کاتترهاي مانومتر آنورکتال، حلقه هاي تنظیم کننده دیافراگماز این دسته وسایل هستند.البته وسایل نیمه بحرانی حداقل به مواد ضدعفونی سطح بالا نیاز دارند که این مورد به وسیله پاستوریزاسـیون یـا محلول هاي ضدعفونی کننده انجام می گیرد.از محلولهاي ضد عفونی گلوتار آلدئید، پراکسید هیدروژن، ارتو-فتال آلدهید، پراستیک اسـید و ترکیبـات کلرینـه سطح بالایی از ضدعفونی را انجام می دهند. البته براي مثال ترکیبات کلردار بـر اي طیـف وسـیع میکروبـی مـورد استفاده قرار نمی گیرند چرا که در غلظت هاي بالا خاصیت خورندگی هـم دارنـد و بـراي ضـد عفـونی مـواد و ابزارآلات نیمه بحرانی مورد استفاده قرار نمی گیرند.وسایلی نظیر لاپاروسکوپ و آرتروسکوپ که در ظاهر نیاز به اسـتریل شـدن دارنـد هـم در کشـورمان و هـم در کشورهاي پیشرفتهاز جملهامریکا با استفاده از مواد بصورت ضدعفونی در سـطح بـالا ضـدعفونی و بکـار بـرده می شوند.وسایل غیربحرانی:البته براي تمیز و ضد عفونی کردن وسائلی که در تماس با پوست سالم هستند از جمله موادي مثـل کـاف هـاي فشارسنج، عصاهاي زیربغل، نرده هاي تخت، ملحفه ها، بعضی از ظروف غذا، میـز کنـار تخـت وسـایل بیمـار و سطوح مختلف و ... از ترکیباتی مانند ترکیبات فنلیک، یدوفورها و الکل ها می توان استفاده کرد.نکته لازم در این زمینه می توان اعلام داشت که به طور کل بعد از ترکیبات گلوتارآلدئید به عنوان یـک اسـ تریل کننده شیمیایی به میزان بسیار کمتر پراکسید هیدروژن و حتی پراستیک اسید نیز استفاده مـی شـود. البتـه جـدا از استفاده وسیع گلوتارهاي آلدئیدي براي ضدعفونی در سطح بالا از ترکیبات چهارگانـه آمونیـوم بـا وجـود سـطح متوسط بودن خاصیت ضد عفونی آنها استفاده فراوان تري میشود. این امر )استفاده از چهارگانه هاي آمونیـومی( در اروپا به طور چشمگیري در حال رواج است و هم اکنون در بعضـی از نقـاط کشـورمان نیـز از جملـه مراکـز درمانی چنین رویکردي دارند.سطوح: سطوح را می توان شامل دو دسته سطوح خدماتی و سطوح تجهیزات پزشکی نمود. ٤سطوح خدماتی:چون این سطوح محیطی و خدماتی کمترین خطر را در مورد انتقال بیماري ها دارند لذا می توان به راحتی آنهـا را با روش هایی که در مورد وسایل و تجهیزات پزشکی به کار می رود نیز ضدعفونی نمود.از بیس هاي مورد استفاده براي این سطوح می توان به ترکیبات آمونیوم کوارترنري اشاره نمود.سطوح تجهیزات پزشکی:از این دسته سطوحمی توان مواردي مانند کاف هاي فشار خون، استتوسکوپ ها، ماشین هاي همودیالیز، یونیت هاي دندانپزشکی و ماشین هاي اشعه xو حتی سطوحی مانند سطوح داخل کابین آمبولانسرا عنوان کرد.براي این سطوح می توان از یک ماده ضدعفونی کننده سطح پایین یا حتی متوسط براي ضدعفونی استفاده کرد.عمده مواد مورد استفاده براي این سطوح ترکیبات چهارگانه آمونیومی، محلول هاي الکلی و پراکسی ها می باشند 

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: