لیست قیمت تابلوهای ترافیکی و راهنمایی و رانندگی

به علت نوسانات قیمت جهت دریافت قیمت لیست سفارش خود را در واتس آپ برای ما ارسال فرمایید: 

09125480830

لیست قیمت تابلو راهنمایی و رانندگی

1

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ3ساله- سایز 60*60

135.000

2

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ7ساله- سایز 60*60

216.000
3

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ10ساله- سایز 60*60

250.000
4

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ3 ساله - سایز 60*60

-
5

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله7- سایز 60*60

-
6

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله10- سایز 60*60

-

7

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ3 ساله - سایز 37*37

62.000

8

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ 7ساله- سایز 37*37

107.000
9

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ10 ساله- سایز 37*37

140.000
10

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ 3 ساله- سایز 37*37

-
11

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ 7ساله- سایز 37*37

-
12

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ10 ساله- سایز 37*37

-

13

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ3 ساله- سایز 60*60

98.000

14

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ7ساله- سایز 60*60

153.000
15

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ10ساله- سایز 60*60

190.000
16

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ3 ساله- سایز 60*60

-
17

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ7 ساله- سایز 60*60

-
18

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ10 ساله- سایز 60*60

-

19

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ3 ساله- سایز 60*60

148.000

20

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ7 ساله- سایز 60*60

242.000
21

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ10 ساله- سایز 60*60

280.000
22

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ3 ساله- سایز 60*60

-
23

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ7ساله- سایز 60*60

-
24

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ10 ساله- سایز 60*60

-

25

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ3 ساله- سایز 40*40

72.000

26

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ7ساله- سایز 40*40

107.000
27

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ10 ساله- سایز 40*40

140.000
28

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ3 ساله- سایز 40*40

-
29

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ7 ساله- سایز 40*40

-
30

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ10 ساله- سایز 40*40

-

31

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ3 ساله- سایز 60*20

52.000

32

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ7 ساله- سایز 60*20

79.000
33

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ10 ساله- سایز60*20

100.000
34

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ3 ساله- سایز 60*20

-
35

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ7 ساله- سایز 60*20

-
36

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ10 ساله- سایز 60*20

-
37

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ3 ساله- سایز 75*50

158.000

38

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ7 ساله- سایز 75*50

260.000
39

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ10 ساله- سایز75*50

310.000
40

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ3 ساله- سایز 75*50

-
41

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ7 ساله- سایز 75*50

-
42

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ10 ساله- سایز 75*50

-
43

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ3ساله- سایز 100*70

350.000

44

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ3ساله- سایز 50*33

71.000

45

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ7ساله- سایز 50*33

102.000
46

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ10ساله- سایز 50*33

137.000
47

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ3ساله- سایز 50*33

-
48

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ7ساله- سایز 50*33

-
49

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ10ساله- سایز 50*33

-

50

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ3 ساله-  60*60

150.000

51

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ7 ساله-  60*60

248.000
52

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ10ساله- 60*60

285.000
53

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-هشت ضلعی-شبرنگ3 ساله-  60*60

-
54

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-هشت ضلعی-شبرنگ7 ساله- 60*60

-
55

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-هشت ضلعی-شبرنگ10 ساله- 60*60

-
56

تابلو اسامی معابر 40*100با شبرنگ 3ساله

145.000
57

تابلو مسیرنما ورقی 15*50 شبرنگ 3ساله

35.000
58

تابلو مسیرنما ورقی 15*50 شبرنگ 7ساله

70.000
59

تابلو مسیرنما ورقی 15*50 شبرنگ 10ساله

90.000
60

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله3- سایز 75*75

165.000
61

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-شبرنگ ساله7- سایز 75*75

235.000
62

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله10- سایز 75*75

370.000
63

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله3- سایز 90*90

240.000
64

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله7- سایز 90*90

340.000
65

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله10- سایز 90*90

455.000
66

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله3- سایز 75*75

140.000
67

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله7- سایز 75*75

195.000
68

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله10- سایز 75*75

255.000
69

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله3- سایز 90*90

240.000
70

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله7- سایز 90*90

350.000
71

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله10- سایز 90*90

450.000
72

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله3- سایز 75*75

180.000
73

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله7- سایز 75*75

245.000
74

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله10- سایز 75*75

370.000
75

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله3- سایز 90*90

250.000
76

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله7- سایز 90*90

340.000
77

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله10- سایز 90*90

460.000

لیست قیمت تابلو راهنمای مسیر

1

تابلو راهنمای مسیر بدون پایه-شبرنگ 3 و 7 ساله-قیمت مترمربع

600.000

2

تابلو راهنمای مسیر با پایه-شبرنگ 3 الی 7 ساله-قیمت متر مربع

750.000

لیست قیمت پایه تابلوها ترافیکی

1

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 3 متررنگ کوره ای

130.000

2

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 2 متر-رنگ کوره ای

100.000

3

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1.5متر-رنگ کوره ای

75.000

4

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1.2 متر-رنگ کوره ای

--------

5

پایه تابلو-لوله نمره 7 (2.5 اینچ)-به ارتفاع 3 متر-رنگ کوره ای

-------

لیست قیمت بست های تابلو ترافیکی

1

بست انتظامی -همراه با پیچ و مهره برای یک تابلو

12.000

2

بست کتابی -همراه با پیچ و مهره

23.000

فریم خام تابلو های راهنمایی رانندگی * ضخامت 1.25  * رنگ کوره ای الکترو استاتیک

محصول قیمت ( تومان)
دایره 60 105000
دایره 37 58000
60*20 42000
75*50 117000
50*33 محدب 58000
50*33 تخت 58000
مثلث 60 76000
40*40 مربع 58000
60*60 110000
هشت وجهی 115000
40*100 فلشدار با متعلقات 125.000

برچسب ارزان ترین,تابلو ترافیکی ارزان ترین, تابلوی راهنمای مسیر,استوانه,انواع تابلو ترافیکی,انواع تابلوهای ترافیکی,انواع تابلوی معابر,انواع شبرنگ ترافیکی,بازرگانی,مخروط ترافیکی,پخش چراغ راهنمایی و رانندگی,تابلو اسامی معابر,تابلو ترافیکی باکیفیت,تابلو جاده ای باکیفیت,تابلو جاده ای درجه یک,تابلوهای راهنمایی و رانندگی,تابلوهای هدایت مسیر,تابلوی هدایت مسیر جاده ای,تجهیزات ترافیکی اصفهان,تجهیزات ترافیکی تهران,تجهیزات ترافیکی شهری تهران,تجهیزات ترافیکی شهری مشهد,تجهیزات ترافیکی تهران,ترافیکی شهری ,تولید تابلو ترافیکی, تولید تابلوهای راهنمایی و رانندگی, تولید چراغ راهنمایی و رانندگی, تولید علائم ترافیکی, تولید علائم راهنمایی و رانندگی, تولید کننده استوانه ترافیکی, تولید کننده بشکه ترافیکی, تولید کننده تابلو علائم ترافیکی, تولید کننده تابلوهای ترافیکی, تولید کننده تابلوهای راهنمایی رانندگی, تولید کننده تجهیزات ترافیکی ,تولید کننده علائم راهنمایی و رانندگی ,تولید کننده کله قندی ترافیکی, تولید کننده لوازم ترافیکی, تولیدی بشکه ترافیکی 105 سانتی متری, تولیدی تابلو ترافیکی, تولیدی تابلوهای ترافیکی, تولیدی تابلوهای راهنمایی و رانندگی, تولیدی تجهیزات ترافیکی, تولیدی علایم ایمنی, تولیدی لوازم ترافیکی چراغ راهنمایی و رانندگی ارزان, چراغ راهنمایی و رانندگی عمده خرید, استوانه ترافیکی, خرید انواع شبرنگ, خرید انواع شبرنگ تهران, خرید اینترنتی تجهیزات ترافیکی, خرید برچسب شبرنگ ,خرید تابلو ترافیکی, خرید تابلو کوچه ,خرید تابلوهای ایمنی, خرید تابلوهای ترافیکی ,خرید تابلوهای ترافیکی شهری, خرید تابلوهای راهنمایی و رانندگی, خرید تابلوی پارک ممنوع, خرید تجهیزات ترافیکی, خرید تجهیزات ترافیکی شهری, خرید شبرنگ ترافیکی, خرید شبرنگ لانه زنبوری, خرید علائم ایمنی, خرید علائم راهنمایی رانندگی, خرید علائم شهری, خرید کله قندی پلاستیکی, خرید کله قندی ترافیکی, خرید لوازم ترافیکی, خرید لوازم ترافیکی شهری, خریدار تابلو جاده ای رانندگی, فروش علائم راهنمایی و رانندگی, ساخت تابلو راهنمایی, ساخت تابلو راهنمایی و رانندگی, ساخت تابلوهای ترافیکی, ساخت تابلوهای راهنمایی رانندگی, ساخت تابلوهای راهنمایی و رانندگی, ساخت علائم ایمنی, ساخت علائم شهری, سازنده علایم ایمنی شبرنگ, شبرنگ فروش عمده, شبرنگ, شبرنگ لانه زنبوری 10 ساله, شرکت تابلو ایمنی, شرکت تابلو ترافیکی, شرکت های تولید کننده تجهیزات ترافیکی, شیک ترین مخروط ترافیکی, صادرات تابلو ترافیکی, صادرات عمده چراغ راهنمایی و رانندگی به ترکیه, صادرات مخروط ترافیکی, صادرات مخروط ترافیکی, عرضه تابلوی هدایت مسیر, عرضه مخروط ترافیکی ,علائم راهنمایی و رانندگی, فروش استوانه ترافیکی ,فروش اینترنتی شبرنگ ,فروش تابلو ترافیکي ,فروش تابلو ترافیکی, فروش تابلو علائم, فروش تابلو علائم راهنمایی و رانندگی, فروش تابلو های سر کوچه, فروش تابلوهاي ترافيکي ,فروش تابلوهای ایمنی, فروش تابلوهای ترافیک شهری, فروش تابلوهای ترافیکی, فروش تابلوهای ترافیکی شهری, فروش تابلوی معابر, فروش تجهیزات ترافیکی, فروش تجهیزات ترافیکی شهری, فروش چراغ راهنمایی و رانندگی, فروش شبرنگ ترافیکی, فروش شبرنگ لانه زنبوری, فروش علائم ایمنی, فروش علائم ترافیکی, فروش علائم راهنمایی و رانندگی, فروش علائم شهری, فروش عمده شبرنگ, فروش فریم خام تابلو, فروش لوازم ترافیکی, فروش لوازم ترافیکی شهری, فروش مخروطی ترافیکی, فروشگاه تجهیزات ترافیکی, فروشگاه تجهیزات ترافیکی شهری, فروشگاه علائم ایمنی, فروشگاه علائم ترافیکی, فروشگاه علایم ایمنی, فروشگاه لوازم ترافیکی, فروشگاه لوازم ترافیکی شهری, قيمت تابلو ترافيکي, قيمت تابلو ترافيکی, قيمت علاِئم ترافيکي, قيمت علائم ترافيکی, قیمت استوانه ایمنی, قیمت استوانه ترافیکی, قیمت انواع شبرنگ, قیمت انواع شبرنگ, بازار ,قیمت بشکه پلاستیکی ترافیکی, قیمت بولارد ترافیکی, قیمت تابلو ترافیکی, قیمت تابلو جاده ای, قیمت تابلو راهنمایی رانندگی, قیمت تابلو راهنمایی و رانندگی, قیمت تابلو علائم ایمنی, قیمت تابلو علائم ترافیکی, قیمت تابلو کوچه, قیمت تابلو معابر, قیمت تابلو های ترافیکی, قیمت تابلو های راهنمایی و رانندگی, قیمت تابلوهاي ترافیکي, قیمت تابلوهای جاده ای ,قیمت تابلوی راهنمای مسیر, قیمت تجهیزات ترافیکی, قیمت تجهیزات ترافیکی شهری, قیمت جداکننده ترافیکی, قیمت رول برچسب شبرنگ, قیمت رول شبرنگ, قیمت شبرنگ, قیمت شبرنگ TAT ,قیمت شبرنگ TAT ,تی ای تی, قیمت شبرنگ اوری, قیمت شبرنگ ترافیکی ,قیمت شبرنگ جاده ای, قیمت شبرنگ چیني, قیمت شبرنگ چینی, قیمت شبرنگ دی ام DM ,قیمت شبرنگ لانه زنبوری ,قیمت شبرنگ و روز رنگ ,قیمت شبرنگ و روزرنگ ,قیمت علائم ایمنی ,قیمت علائم ترافیکی ,قیمت عمده تجهیزات ترافیکی ,قیمت کله قندی پلاستیکی, قیمت کله قندی ترافیکی, قیمت کله قندی ورزشی, قیمت لوازم ترافیکی, قیمت لوازم ترافیکی شهری, قیمت مانع پلاستیکی ترافیکی, قیمت مانع مخروطی, قیمت موانع پلاستیکی, ترافیکی, لیست قیمت تابلو ترافیکی, لیست قیمت تابلوهای ترافیکی, لیست قیمت تجهیزات ترافیکی, لیست قیمت چسب اپوکسی, لیست قیمت شبرنگ, لیست قیمت فروش تجهیزات ترافیکی, مانع ترافیکی, مخروطی, مخروط ترافیکی درجه 1 صادراتی, مخروط ترافیکی عمده ,مراکز تابلو ترافیکی, مرکز خرید علاِئم ترافيکي ,مرکز فروش شبرنگ