لیست قیمت تابلوهای ترافیکی و راهنمایی و رانندگی

*قیمت ها به روز می باشد*

لیست قیمت تابلو راهنمایی و رانندگی

1

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ3ساله- سایز 60*60

90.000

2

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ7ساله- سایز 60*60

140.000
3

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ10ساله- سایز 60*60

-----
4

تابلو الکترواستاتیک ورقی-دایره-شبرنگ3 ساله - سایز 60*60

90.000
5

تابلو الکترواستاتیک ورقی-دایره-شبرنگ ساله7- سایز 60*60

120.000
6

تابلو الکترواستاتیک ورقی-دایره-شبرنگ ساله10- سایز 60*60

150.000

7

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ3 ساله - سایز 37*37

60.000

8

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ 7ساله- سایز 37*37

75.000
9

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ10 ساله- سایز 37*37

----------
10

تابلو الکترواستاتیک ورقی-دایره-شبرنگ ساله3 ساله- سایز 37*37

50.000
11

تابلو الکترواستاتیک ورقی-دایره-شبرنگ 7ساله- سایز 37*37

60.000
12

تابلو الکترواستاتیک ورقی-دایره-شبرنگ10 ساله- سایز 37*37

70.000

13

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ3 ساله- سایز 60*60

87.000

14

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ7ساله- سایز 60*60

130.000
15

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ10ساله- سایز 60*60

-------
16

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مثلث-شبرنگ3 ساله- سایز 60*60

85.000
17

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مثلث-شبرنگ7 ساله- سایز 60*60

105.000
18

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مثلث-شبرنگ10 ساله- سایز 60*60

130.000

19

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ3 ساله- سایز 60*60

97.000

20

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ7 ساله- سایز 60*60

150.000
21

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ10 ساله- سایز 60*60

-------
22

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مربع-شبرنگ3 ساله- سایز 60*60

100.000
23

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مربع-شبرنگ7ساله- سایز 60*60

120.000
24

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مربع-شبرنگ10 ساله- سایز 60*60

150.000

25

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ3 ساله- سایز 40*40

60.000

26

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ7ساله- سایز 40*40

70.000
27

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ10 ساله- سایز 40*40

------
28

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مربع-شبرنگ3 ساله- سایز 40*40

50.000
29

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مربع-شبرنگ7 ساله- سایز 40*40

60.000
30

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مربع-شبرنگ10 ساله- سایز 40*40

70.000

31

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ3 ساله- سایز 60*20

45.000

32

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ7 ساله- سایز 60*20

60.000
33

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ10 ساله- سایز 60*20

------
34

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مستطیل-شبرنگ3 ساله- سایز 60*20

40.000
35

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مستطیل-شبرنگ7 ساله- سایز 60*20

50.000
36

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مستطیل-شبرنگ10 ساله- سایز 60*20

60.000
37

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ3 ساله- سایز 75*50

110.000

38

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ7 ساله- سایز 75*50

155.000
39

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ10 ساله- سایز 75*50

------
40

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مستطیل-شبرنگ3 ساله- سایز 75*50

115.000
41

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مستطیل-شبرنگ7 ساله- سایز 75*50

140.000
42

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مستطیل-شبرنگ10 ساله- سایز 75*50

170.00043
43

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ3ساله- سایز 100*70

220.000

44

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ3ساله- سایز 50*33

60.000

45

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ7ساله- سایز 50*33

70.000
46

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ10ساله- سایز 50*33

------
47

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مستطیل-شبرنگ3ساله- سایز 50*33

50.000
48

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مستطیل-شبرنگ7ساله- سایز 50*33

60.000
49

تابلو الکترواستاتیک ورقی-مستطیل-شبرنگ10ساله- سایز 50*33

70.000

50

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ3 ساله-  60*60

100.000

51

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ7 ساله-  60*60

140.000
52

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ10ساله- 60*60

-------
53

تابلو الکترواستاتیک ورقی-هشت ضلعی-شبرنگ3 ساله-  60*60

90.000
54

تابلو الکترواستاتیک ورقی-هشت ضلعی-شبرنگ7 ساله- 60*60

115.000
55

تابلو الکترواستاتیک ورقی-هشت ضلعی-شبرنگ10 ساله- 60*60

145.000
56

تابلو اسامی معابر 33*80با بست کتابی و پیچ و مهره و نوشته
 

100.000

لیست قیمت تابلو راهنمای مسیر

1

تابلو راهنمای مسیر بدون پایه-شبرنگ 3 و 7 ساله-قیمت مترمربع

480.000

2

تابلو راهنمای مسیر با پایه-شبرنگ 3 الی 7 ساله-قیمت متر مربع

600.000

لیست قیمت پایه تابلوها ترافیکی

1

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 3 متررنگ کوره ای

95.000

2

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 2 متر-رنگ کوره ای

70.000

3

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1.5متر-رنگ کوره ای

60.000

4

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1.2 متر-رنگ کوره ای

-------

5

پایه تابلو-لوله نمره 7 (2.5 اینچ)-به ارتفاع 3 متر-رنگ کوره ای

130.000

لیست قیمت بست های تابلو ترافیکی

1

بست انتظامی -همراه با پیچ و مهره برای یک تابلو

12.500

2

بست کتابی -همراه با پیچ و مهره

27.000

فریم خام تابلو های راهنمایی رانندگی * ضخامت 1.5  * رنگ کوره ای الکترو استاتیک

محصول قیمت ( تومان)
دایره 60 60000
دایره 37 40000
60*20 33000
75*50 75000
50*33 محدب 42000
50*33 تخت 42000
مثلث 60 55000
40*40 مربع 40000
60*60 68000
هشت وجهی 65000
40*100 فلشدار 110000
33*80اسامی معابر 75000