لیست قیمت تابلوهای ترافیکی و راهنمایی و رانندگی

لیست قیمت تابلو راهنمایی و رانندگی

لیست قیمت تابلو راهنمایی و رانندگی

1

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ- سایز 60*60

85.000

2

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ- سایز 37*37

50.000

3

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ- سایز 60*60

80.000

4

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ- سایز 60*60

88.000

5

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ- سایز 40*40

52.000

6

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 60*20

45.000

7

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 75*50

95.000

8

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 100*70

200.000

9

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 50*33

50.000

10

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ- سایز 60*60

84.000

لیست قیمت تابلو راهنمای مسیر

1

تابلو راهنمای مسیر بدون پایه-شبرنگ 3 و 7 ساله-قیمت مترمربع

400.000

2

تابلو راهنمای مسیر با پایه-شبرنگ 3 الی 7 ساله-قیمت متر مربع

450.000

لیست قیمت پایه تابلوها ترافیکی

1

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 3 متررنگ کوره ای

85.000

2

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 2 متر-رنگ کوره ای

60.000

3

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1.5متر-رنگ کوره ای

50.000

4

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1.2 متر-رنگ کوره ای

45.000

5

پایه تابلو-لوله نمره 7 (2.5 اینچ)-به ارتفاع 3 متر-رنگ کوره ای

120.000

لیست قیمت بست های تابلو ترافیکی

1

بست انتظامی -همراه با پیچ و مهره برای یک تابلو

7.500

2

بست کتابی -همراه با پیچ و مهره

19.000

فریم خام تابلو های راهنمایی رانندگی * ضخامت 1.5  * رنگ کوره ای الکترو استاتیک

محصول قیمت ( تومان)
دایره 60 55000
دایره 37 35000
60*20 30000
75*50 65000
50*33 محدب 35000
50*33 تخت 35000
مثلث 60 50000
40*40 مربع 35000
60*60 60000
هشت وجهی 60000
40*100 فلشدار 90000