لیست قیمت تابلوهای ترافیکی و راهنمایی و رانندگی

لیست قیمت تابلو راهنمایی و رانندگی

لیست قیمت تابلو راهنمایی و رانندگی

1

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ- سایز 60*60

40.000

2

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ- سایز 37*37

25.000

3

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ- سایز 60*60

37.000

4

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ- سایز 60*60

53.000

5

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ- سایز 40*40

32.000

6

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 60*20

24.000

7

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 75*50

55.000

8

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 100*70

130.000

9

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ- سایز 50*33

38.000

10

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ- سایز 60*60

50.000

لیست قیمت تابلو راهنمای مسیر

1

تابلو راهنمای مسیر بدون پایه-شبرنگ 3 و 7 ساله-قیمت مترمربع

250.000

2

تابلو راهنمای مسیر با پایه-شبرنگ 3 الی 7 ساله-قیمت متر مربع

300.000

لیست قیمت پایه تابلوها ترافیکی

1

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 3 متررنگ کوره ای

53.000

2

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 2 متر-رنگ کوره ای

40.000

3

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1.5متر-رنگ کوره ای

33.000

4

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1 متر-رنگ کوره ای

27.000

5

پایه تابلو-لوله نمره 7 (2.5 اینچ)-به ارتفاع 3 متر-رنگ کوره ای

58.000

لیست قیمت بست های تابلو ترافیکی

1

بست انتظامی -همراه با پیچ و مهره

5.500

2

بست کتابی -همراه با پیچ و مهره

15.000

فریم خام تابلو های راهنمایی رانندگی * ضخامت 1.5  * رنگ کوره ای الکترو استاتیک

محصول قیمت ( تومان)
دایره 60 30000
دایره 37 18000
60*20 18000
75*50 40000
50*33 محدب 23000
50*33 تخت 23000
مثلث 60 28000
40*40 مربع 20000
60*60 37000
هشت وجهی 33000
40*100 فلشدار 60000