لیست قیمت تابلوهای ترافیکی و راهنمایی و رانندگی

*قیمت ها به روز می باشد*

لیست قیمت تابلو راهنمایی و رانندگی

1

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ3ساله- سایز 60*60

85.000

2

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ7ساله- سایز 60*60

130.000
3

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ10ساله- سایز 60*60

180.000
4

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ3 ساله - سایز 60*60

75.000
5

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله7- سایز 60*60

115.000
6

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله10- سایز 60*60

155.000

7

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ3 ساله - سایز 37*37

50.000

8

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ 7ساله- سایز 37*37

70.000
9

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ10 ساله- سایز 37*37

93.000
10

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله3 ساله- سایز 37*37

40.000
11

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ 7ساله- سایز 37*37

62.000
12

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ10 ساله- سایز 37*37

80.000

13

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ3 ساله- سایز 60*60

80.000

14

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ7ساله- سایز 60*60

105.000
15

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ10ساله- سایز 60*60

165.000
16

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ3 ساله- سایز 60*60

60.000
17

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ7 ساله- سایز 60*60

100.000
18

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ10 ساله- سایز 60*60

140.000

19

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ3 ساله- سایز 60*60

95.000

20

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ7 ساله- سایز 60*60

135.000
21

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ10 ساله- سایز 60*60

185.000
22

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ3 ساله- سایز 60*60

80.000
23

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ7ساله- سایز 60*60

115.000
24

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ10 ساله- سایز 60*60

155.000

25

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ3 ساله- سایز 40*40

50.000

26

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ7ساله- سایز 40*40

70.000
27

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ10 ساله- سایز 40*40

93.000
28

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ3 ساله- سایز 40*40

40.000
29

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ7 ساله- سایز 40*40

62.000
30

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ10 ساله- سایز 40*40

75.000

31

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ3 ساله- سایز 60*20

37.000

32

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ7 ساله- سایز 60*20

52.000
33

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ10 ساله- سایز 60*20

70.000
34

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ3 ساله- سایز 60*20

30.000
35

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ7 ساله- سایز 60*20

43.000
36

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ10 ساله- سایز 60*20

55.000
37

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ3 ساله- سایز 75*50

105.000

38

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ7 ساله- سایز 75*50

145.000
39

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ10 ساله- سایز 75*50

195.000
40

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ3 ساله- سایز 75*50

85.000
41

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ7 ساله- سایز 75*50

125.000
42

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ10 ساله- سایز 75*50

170.000
43

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ3ساله- سایز 100*70

220.000

44

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ3ساله- سایز 50*33

50.000

45

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ7ساله- سایز 50*33

70.000
46

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ10ساله- سایز 50*33

93.000
47

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ3ساله- سایز 50*33

40.000
48

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ7ساله- سایز 50*33

62.000
49

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ10ساله- سایز 50*33

75.000

50

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ3 ساله-  60*60

90.000

51

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ7 ساله-  60*60

130.000
52

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ10ساله- 60*60

185.000
53

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-هشت ضلعی-شبرنگ3 ساله-  60*60

75.000
54

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-هشت ضلعی-شبرنگ7 ساله- 60*60

115.000
55

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-هشت ضلعی-شبرنگ10 ساله- 60*60

155.000
56

تابلو اسامی معابر 40*100با شبرنگ 3ساله

120.000
57

تابلو مسیرنما ورقی 15*50 شبرنگ 3ساله

15.000
58

تابلو مسیرنما ورقی 15*50 شبرنگ 7ساله

18.000
59

تابلو مسیرنما ورقی 15*50 شبرنگ 10ساله

20.000
60

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله3- سایز 75*75

120.000
61

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-شبرنگ ساله7- سایز 75*75

180.000
62

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله10- سایز 75*75

255.000
63

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله3- سایز 90*90

165.000
64

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله7- سایز 90*90

245.000
65

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله10- سایز 90*90

305.000
66

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله3- سایز 75*75

105.000
67

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله7- سایز 75*75

165.000
68

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله10- سایز 75*75

235.000
69

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله3- سایز 90*90

145.000
70

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله7- سایز 90*90

225.000
71

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله10- سایز 90*90

275.000
72

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله3- سایز 75*75

120.000
73

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله7- سایز 75*75

180.000
74

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله10- سایز 75*75

255.000
75

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله3- سایز 90*90

165.000
76

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله7- سایز 90*90

245.000
77

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله10- سایز 90*90

305.000

لیست قیمت تابلو راهنمای مسیر

1

تابلو راهنمای مسیر بدون پایه-شبرنگ 3 و 7 ساله-قیمت مترمربع

480.000

2

تابلو راهنمای مسیر با پایه-شبرنگ 3 الی 7 ساله-قیمت متر مربع

600.000

لیست قیمت پایه تابلوها ترافیکی

1

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 3 متررنگ کوره ای

80.000

2

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 2 متر-رنگ کوره ای

55.000

3

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1.5متر-رنگ کوره ای

45.000

4

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1.2 متر-رنگ کوره ای

-------

5

پایه تابلو-لوله نمره 7 (2.5 اینچ)-به ارتفاع 3 متر-رنگ کوره ای

-------

لیست قیمت بست های تابلو ترافیکی

1

بست انتظامی -همراه با پیچ و مهره برای یک تابلو

8.000

2

بست کتابی -همراه با پیچ و مهره

20.000

فریم خام تابلو های راهنمایی رانندگی * ضخامت 1.5  * رنگ کوره ای الکترو استاتیک

محصول قیمت ( تومان)
دایره 60 50000
دایره 37 25000
60*20 20000
75*50 55000
50*33 محدب 25000
50*33 تخت 25000
مثلث 60 42000
40*40 مربع 25000
60*60 50000
هشت وجهی 50000
40*100 فلشدار 85.000