پروژه های انجام شده ترافیکی

برخی از پروژهای ترافیکی و تجهیزات ترافیکی ساخته شده و نصب برای مشتریان گرامی

نصب سرعتگیر 33*50 در لواسان

نصب مسیرنما در ورامین

ایمن سازی درب تالار جاده آبعلی

ساخت تابلو ترافیکی توقف ممنوع 60cm

نصب مسیر نما

نصب مسیر نما

نصب مسیر نما

ساخت تابلو کارگاهی

نصب سرعتگیر 50*50 جاده نظرآباد

نصب چشم گربه ای و کاشن تانک و استوانه

نصب چشم گربه ای و استوانه ترافیکی

نصب استوانه ایمنی پلاستیکی

نصب استوانه ایمنی و کاشن تانک

ساخت تابلو مسیرنما شبرنگ 10 ساله

ساخت شبرنگ کاشن تانک ابتدا و انتها

ساخت شبرنگ بشکه

نصب سرعتگیر 33*90 پلاستیکی

نصب استوانه ایمنی و چشم گربه ای

ساخت برچسب شبرنگ بشکه ایمنی

ساخت تابلو حاشیه نما 20*60 فریم دار

ساخت دایره فریم 60cm شبرنگ 3 ساله

ساخت و تصب تابلو مسیر نمای شبرنگ 7 ساله اوری

ساخت و تصب تابلو مسیر نمای شبرنگ 7 ساله اوری

ساخت و تصب تابلو مسیر نمای شبرنگ 7 ساله اوری